Ändringsområdet omfattar tomterna 22 och 23 i kvarter 49 i 4:e stadsdelen (Stationsvägen 10 och Stationsvägen 12–14).

Målet är att ändra detaljplanen i planområdet genom att justera byggrätten för tomterna samt våningstalet för att möjliggöra nybyggnation som ersätter de nuvarande byggnaderna.

Förslaget var framlagt enligt 27 § i MarkByggF under tiden 21.1.–22.2.2021.

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning