Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 15.6.2016 § 120 att utarbeta en detaljplaneändring i kvarter 1053 i 7:e stadsdelen samt rekreations-, trafik- och gatuområden (Klappträskvägen 1).

Målet är att ändra detaljplanen för kvarteret till bostadsbruk. Samtidigt kartläggs de kringliggande områdenas rekreations- och naturvärden samt möjligheten att ändra Åbovägens trafikområde till gatuområde.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/Dp222.

Grankulla 16.8.2016

Stadsstyrelsen

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning