Ändringsområdet omfattar tomt 5 i kvarter 400 i stadsdel 3 (Helsingforsvägen 10) samt gatu- och parkområden. I planändringen ingår en bindande ändring av tomtindelningen.

Syftet är att ändra detaljplanen så att den utöver vidare utveckling av den nuvarande verksamheten även gör det möjligt att bygga flervåningshus med bostäder.

Förslaget var framlagt enligt 27 § i MarkByggF under tiden 14.5.2020–15.6.2020.

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning