Stadsfullmäktige godkände 10.10.2022 § 48 en ändring av detaljplanen samt tomtindelning och ändring av tomtindelningen som omfattar tomt 5 i kvarter 400 i stadsdel 3 (Helsingforsvägen 10) samt gatu- och parkområden.

I området gäller byggförbud enligt 53 § 3 mom. i MarkByggL.

Grankulla 17.10.2022
Stadsstyrelsen

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning