Stadsfullmäktige godkände 10.10.2022 § 48 en ändring av detaljplanen samt tomtindelning och ändring av tomtindelningen som omfattar tomt 5 i kvarter 400 i stadsdel 3 (Helsingforsvägen 10) samt gatu- och parkområden.

Beslutet har inte överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Grankulla 15.12.2022
Stadsstyrelsen

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning