Ändringsområdet omfattar den 8:e stadsdelens parkområde (8-9903-100). I detaljplaneändringen ingår en bindande tomtindelning.

Målet är att möjliggöra att en andra ishall byggs i området och att i detaljplanen införs byggrätten för den färdigbyggda fotbollshallen i området. I samband med detaljplaneändringen läggs till området för idrotts- och rekreationsservice en områdesreservering för en eventuell utbyggnad av sådana servicelokaler och sociala utrymmen som stöder idrottsfunktionerna.

Förslaget var framlagt enligt 27 § i MarkByggF under tiden 11.5.2023–12.6.2023.

Kontakta oss

Aicha Löf

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning