Ändringsområdet omfattar den 8:e stadsdelens parkområde (8-9903-100). I detaljplaneändringen ingår en bindande tomtindelning.

Målet är att möjliggöra att en andra ishall byggs i området och att i detaljplanen införs byggrätten för den färdigbyggda fotbollshallen i området. I samband med detaljplaneändringen läggs till området för idrotts- och rekreationsservice en områdesreservering för en eventuell utbyggnad av sådana servicelokaler och sociala utrymmen som stöder idrottsfunktionerna.

Förslaget är framlagt enligt 27 § i MarkByggF under tiden 11.5.2023–12.6.2023 på stadens anslagstavla på www.grankulla.fi/anslagstavla och på planläggningsprojektets webbplats på adressen www.grankulla.fi/Ak214sv. Det går också att bekanta sig med materialet på stadshuset i Grankulla (Grankullavägen 10).

Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att göra anmärkningar mot planförslaget. Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till stadsstyrelsen senast 12.6.2023. Postadress: Grankulla stad, Stadsstyrelsen, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10.

Kontakta oss

Aicha Löf

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning