Ansökning

Tillstånd för miljöåtgärd (MRL 128 §)

Sådant jordbyggnadsarbete, sådan trädfällning eller annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet får på ett detaljplaneområde inte vidtas utan tillstånd för miljöåtgärd enligt markanvändnings- och byggnadslagens 128 §.

Samhällstekniska utskottet har delegerat beslutsrätten gällande tillstånd för miljöåtgärd åt miljöchefen.

Bulleranmälan (MSL 118 §)

Olika slags verksamhet, såsom byggarbeten, gatuarbeten, större schaktningsarbeten och offentliga tillställningar kan förorsaka speciellt störande buller eller skakningar som stör invånarna i omgivningen eller deras arbete. Därför skall anmälan om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt, speciellt störande buller eller skakningar göras till kommunens miljövårdsmyndighet enligt miljöskyddslagens 118 §. Verksamhetsutövaren skall lämna in bulleranmälan i god tid, dock senast 30 dygn innan verksamheten inleds.

Bekanta dig med med miljöskyddsföreskrifternas 24 § för att kontrollera vilken typ av verksamhet som kräver en bulleranmälan.

Samhällstekniska utskottet har delegerat beslutsrätten gällande beslut enlkigt MSL 122 § (bullerbeslut) åt miljöchefen.

Undantag från miljöskyddsföreskrifterna (3 §, ur bruk tagen oljecistern)

Enligt 14 § i Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter skall ägaren eller innehavaren lyfta en oljecistern inklusive rörsystem ur marken då den tagits ur bruk och rengöra den därförinnan. Miljövårdsmyndigheten kan ändå enligt 3 § i miljöskyddsföreskrifterna i enskilda fall bevilja undantag från skyldigheten att avlägsna en oljecistern som tagits ur bruk, om det är tekniskt mycket svårt att avlägsna den eller om den inte kan avlägsnas utan att annan egendom skadas.

Befrielse från anslutning till dagvattenavlopp

Fastigheter på ett vattentjänstverks område skall i enlighet med lagen on vattentjänster 17 b § anslutas till verkets dagvattenavlopp. Miljövårdsmyndigheten kan i enlighet med lagens 17 c § på särskilda grunder bevilja fastigheter befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vattentjänsteverkets dagvattenavlopp.

Beslut i dylika ärenden görs av samhällstekniska utskottet.