Lupa

Maisematyölupa (MRL 128 §)

Maisematyölupa tarvitaan MRL 128 §:n mukaan maisemaa muuttaviin maanrakennustöihin, puiden kaatamiseen tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella. Maisematyölupa on lain mukaan myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Yhdyskuntalautakunta on siirtänyt päätösvaltansa hakemuksen käsittelystä ym­pä­ris­tö­pääl­li­köl­le.

Meluilmoitus (YSL 118 §)

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Toiminnanharjoittajan on jätettävä meluilmoitus ympäristötoimelle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 24 §:ssä on tar­ken­net­tu, mistä tilapäisistä toiminnoista on tehtävä ilmoitus käsittelyä var­ten.

Yhdyskuntalautakunta on siirtänyt päätösvaltansa ilmoituksen käsittelystä ym­pä­ris­tö­pääl­li­köl­le.

Poikkeaminen kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä (3 §, käytöstä poistettu öljysäiliö)

Ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen voi ympäristönsuojelumääräysten 3 § mukaan yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta pois­taa käytöstä poistettu säiliö maaperästä (14 §), mikäli poistaminen on tek­ni­ses­ti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle.

Yhdyskuntalautakunta on siirtänyt päätösvaltansa hakemuksen käsittelystä ym­pä­ris­tö­pääl­li­köl­le.

Vapautuminen hulevesiverkoston liittymisestä (VHL 17 c §)

Vesihuoltolain 3 a luvun 17 b §:n mukaan kunnan päättämällä ve­si­huol­to­lai­tok­sen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä lai­tok­sen hulevesiviemäriin. Lain 17 c §:n mukaan kunnan ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen 17 b §:ssä tarkoitetusta liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaissa erikseen sää­de­tyin perustein.

Kauniaisissa päätöksen asiassa tekee yhdyskuntavaliokunta.