Utkastet till Esbo och Grankulla städers handlingsplan för bullerbekämpning 2024–2028 enligt direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller

Utkastet till Esbo och Grankulla städers handlingsplan för bullerbekämpning 2024–2028 enligt direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller har blivit färdigt. I planutkastet föreslås åtgärder med tidtabeller och ansvariga aktörer, i synnerhet för att minska trafikbuller. Planen baserar sig på Esbo och Grankulla städers bullerutredning enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller, som blev färdig 2022. Utkastet kommer att föras till godkännande både i Esbo och i Grankulla under våren/försommaren 2024.

Mer information ges av miljöinspektör Maria Favorin, tfn 043 827 2259, maria.favorin@espoo.fi samt miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt, tfn 050 323 6269, agb@grankulla.fi

Esbos och Grankullas EU-bullerutredning 2022 i enlighet med direktivet om omgivningsbuller.

Huvudstadsregionens bullerutredning 2022 i enlighet med EU:s bullerdirektiv är klar. Utredningen är ett samarbete mellan Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Trafikledsverket. I utredningen granskades omgivningsbuller som orsakas av väg- och järnvägstrafiken, alltså oönskade eller skadliga ljud som förekommer utomhus och som är skapade av mänsklig verksamhet. I Grankulla gjordes bullerutredningen nu för tredje gången. Helsingfors och Vanda har utarbetat en rapport var om utredningen, Esbo och Grankulla har sammanställt en gemensam rapport.

Med hjälp av en kalkylmässig bullermodell, som utredningen baserar sig på, gjordes en karta över bullerzonerna med uträkningar över de invånare som blir utsatta för buller och antal känsliga områden per bullerzon. Bulleruträkningarna gjordes på området med CNOSSOS-EU-kalkylmodellen på fyra meters höjd genom att använda storheter som finns i bullerdirektivet, det vill säga dag-kväll-natt-bullermåttet Lden och nattbullermåttet Ln. Bulleruträkningarna har dessutom gjorts med en samnordisk kalkyleringsmodell på två meters höjd där man använt nationella storheter som beskriver bullret, alltså de ekvivalenta bullernivåerna LAeq,7–22 och LAeq, 22–7.

Enligt utredningen är invånarantalet i Grankulla 2 368 på områden där bullernivån från gatu- och landsvägstrafik under dag-kväll-natt Lden överskrider 55 dB. I Grankulla bor 738 invånare på områden där bullernivån från järnvägstrafiken överskrider Lden 55dB. Invånarantalet i Grankulla på områden där bullernivån från gatu- och landsvägstrafik dagtid överskrider LAeq,7–22 värdet 55 dB är 2 912 (år 2017 var antalet 2 638). I Grankulla bor 471 invånare på områden där bullernivån från järnvägstrafiken överskrider LAeq,7–22 55 dB (år 2017 var antalet 312).

På grund av ändringar i CNOSSOS-modellen och beräkningssättet för invånare som utsätts för buller är inte resultaten jämförbara med tidigare resultat. I de nationella kalkylerna är metoden däremot densamma som tidigare gånger och därför är dessa resultat i princip jämförbara.

Resultaten från huvudstadsregionens trafikbullerutredning fungerar som en utgångspunkt för städernas framtida handlingsplaner för bullerbekämpning som ska uppdateras före slutet av juli år 2024.

Du kan bekanta dig med Esbos och Grankullas EU-bullerutredning 2022 (pdf) via denna länk.

Tyvärr finns rapporten endast på finska.

 

 

Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning för åren 2018-2022

Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning för de kommande fem åren kan läsas här. De livligast trafikerade landsvägarna och gatorna har varit föremål för granskning. I planen föreslår man åtgärder för att effektivera bullerbekämpningen och en långtidsstrategi för att minska bullerolägenheter.

Som bakgrundsmaterial till handlingsplanen har man använt bullerutredningarna som färdigställdes år 2017 enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller.

Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning för åren 2018-2022 >

Esbos och Grankullas år 2017 bullerutredning enligt direktivet om omgivningsbuller

Sedan Europeiska unionens direktiv om omgivningsbuller (2002/49/EG) trätt i kraft har man i Finland tre gånger gjort de bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som direktivet förutsätter. Huvudstadsregionens bullerutredning har gjorts i samarbete mellan Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla samt statens trafikverk. I projektgruppens verksamhet deltog också närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Utifrån bullerutredningen publicerar varje stad en egen rapport över bullerutredningen. Esbo och Grankulla har gjort en gemensam rapport.

Bullret kalkylerades för första gången med kalkylmodellen CNOSSOS-E.

I områden där Lden orsakad av biltrafiken överstiger 55 dB, är antalet invånare Grankulla 2 039. I zonen där järnvägsbullret Lden överstiger 55 dB bor i Grankulla 270. Antalet invånare i områden där biltrafikbullret LAeq,7-22 överstiger 55 dB är i Grankulla 2 638. I zonerna där järnvägsbullret LAeq7-22 överstiger 55 dB bor i Grankulla 312 invånare. Antalet invånare som nattetid blir utsatta för över 50 dB är avsevärt mindre än dagtid beräknat enligt båda bullermåtten i både Esbo och Grankulla.

Du kan bekanta dig med år 2017  bullerutredning (på finska) via denna länk.

Esbos och Grankullas år 2012 bullerutredning (på finska) enligt direktivet om omgivningsbuller