Esbos och Grankullas år 2017 bullerutredning enligt direktivet om omgivningsbuller

Sedan Europeiska unionens direktiv om omgivningsbuller (2002/49/EG) trätt i kraft har man i Finland tre gånger gjort de bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som direktivet förutsätter. Huvudstadsregionens bullerutredning har gjorts i samarbete mellan Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla samt statens trafikverk. I projektgruppens verksamhet deltog också närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Utifrån bullerutredningen publicerar varje stad en egen rapport över bullerutredningen. Esbo och Grankulla har gjort en gemensam rapport.

Bullret kalkylerades för första gången med kalkylmodellen CNOSSOS-E.

I områden där Lden orsakad av biltrafiken överstiger 55 dB, är antalet invånare Grankulla 2 039. I zonen där järnvägsbullret Lden överstiger 55 dB bor i Grankulla 270. Antalet invånare i områden där biltrafikbullret LAeq,7-22 överstiger 55 dB är i Grankulla 2 638. I zonerna där järnvägsbullret LAeq7-22 överstiger 55 dB bor i Grankulla 312 invånare. Antalet invånare som nattetid blir utsatta för över 50 dB är avsevärt mindre än dagtid beräknat enligt båda bullermåtten i både Esbo och Grankulla.

Bekanta dej med år 2012 och 2017 (på finska) utredningar här:

Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning för åren 2018-2022

Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning för de kommande fem åren kan läsas här. De livligast trafikerade landsvägarna och gatorna har varit föremål för granskning. I planen föreslår man åtgärder för att effektivera bullerbekämpningen och en långtidsstrategi för att minska bullerolägenheter.

Som bakgrundsmaterial till handlingsplanen har man använt bullerutredningarna som färdigställdes år 2017 enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller.

Bekanta dig med Esbo och Grankullas handlingsplan för bullerbekämpning för åren 2018-2022 här (endast på finska)