Liikennemelu

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukaisen meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2024–2028 luonnos

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukaisen meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2024-2028 luonnos on valmistunut. Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty toimenpiteitä erityisesti liikennemelun vähentämiseksi aikatauluineen ja vastuutahoineen. Suunnitelma perustuu vuonna 2022 valmistuneeseen EU:n ympäristömeludirektiivin mukaiseen Espoon ja Kauniaisten kaupunkien meluselvitykseen. Suunnitelmaluonnos viedään päätöksentekoon sekä Espoossa että Kauniaisissa keväällä/ alkukesällä 2024.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Maria Favorin, puh. 043 827 2259, maria.favorin@espoo.fi ja ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfelt, puh. 050 323 6269 agb@kauniainen.fi

Espoon ja Kauniaisten EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2022

Pääkaupunkiseudun EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2022 on valmistunut. Selvitys on tehty Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Väyläviraston yhteistyönä. Selvityksessä tarkasteltiin tie- ja raideliikenteestä aiheutuvaa ympäristömelua, eli ulkona esiintyvää ei-toivottua tai haitallista ihmisen toiminnan aiheuttamaa ääntä. Kauniaisten osalta meluselvitys tehtiin nyt kolmatta kertaa. Helsinki ja Vantaa ovat tehneet selvityksestä omat kaupunkikohtaiset raportit, Espoo ja Kauniainen yhteisen raportin.

Tarkastelu perustuu laskennalliseen melumallinnukseen, jonka avulla laadittiin meluvyöhykekartat ja laskettiin melulle altistuvien asukkaiden sekä herkkien kohteiden määrät meluvyöhykkeillä. Melulaskennat tehtiin selvitysalueella CNOSSOS-EU-laskentamallilla neljän metrin laskentakorkeudella käyttäen ympäristömeludirektiivissä annettuja melutasosuureita, päivä-ilta-yömelutasoa Lden ja yömelutasoa Ln. Lisäksi melulaskennat tehtiin yhteispohjoismaisella laskentamallilla kahden metrin laskentakorkeudella käyttäen kansallisia melutasosuureita, ekvivalenttimelutasoja LAeq,7-22 ja LAeq,22-7.

Selvityksen perusteella asukasmäärä alueilla, joilla katu- ja maantieliikenteen aiheuttama päivä-ilta-yömelutaso Lden ylittää arvon 55 dB, on Kauniaisissa 2368. Rautateiden aiheuttamilla meluvyöhykkeillä, joilla Lden ylittää arvon 55 dB, asuu Kauniaisissa 783 asukasta. Asukasmäärä alueilla, joilla katu- ja maantieliikenteen aiheuttama päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq,7-22 ylittää arvon 55 dB, on Kauniaisissa 2912 (v. 2017 luku oli 2638). Rautateiden aiheuttamilla meluvyöhykkeillä, joilla LAeq,7-22 ylittää arvon 55 dB, asuu Kauniaisissa 471 asukasta (v. 2017 luku oli 312).

CNOSSOS-malliin ja melulle altistuvien asukkaiden laskentatapaan tulleiden muutosten seurauksena tulokset eivät ole vertailukelpoisia edellisten selvitysten tuloksiin. Kansallisissa laskennoissa menetelmä on sama kuin aikaisemmilla kierroksilla, joten tulokset ovat lähtökohtaisesti vertailukelpoisia.

Pääkaupunkiseudun liikennemeluselvitysten tulokset toimivat lähtökohtana tuleville meluntorjunnan toimintasuunnitelmille, jotka päivitetään heinäkuuhun 2023 mennessä. Espoo ja Kauniainen tekevät taas yhteisen suunnitelman.

Voit ladata selvitystä alla olevan linkin kautta

Espoon ja Kauniaisten EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2022

Espoon ja Kauniaisten meluntorjunnantoimintasuunnitelma vuosille 2018-2022

Espoon ja Kauniaisten meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2018-2022 löytyy täältä. Tarkastelun kohteena ovat vilkkaimmin liikennöidyt maantiet ja kadut. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteet meluntorjunnan tehostamiseksi ja meluhaittojen vähentämisen pitkän ajan strategia.

Toimintasuunnitelman lähtökohtana on vuonna 2017 valmistunut EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys. Suunnitelmassa meluntorjuntakeinoiksi  on esitetty mm. omatoimisen meluntorjunnan ohjeistuksen kehittämistä, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käytön lisäämistä ja panostusta.

Tutustu Espoon ja Kauniaisten vuosien 2018-2022 meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan alla olevan linkin kautta.

Espoon ja Kauniaisten meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2018 -2022

Espoon ja Kauniaisten EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2017 (ja 2012)

EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys valmistui pääkaupunkiseudun ja Kauniaisten osalta toisen kerran vuonna 2017. Ensimmäisen kerran tie- ja raideliikenteen meluselvitys tehtiin vuonna 2012 ja myös tällä kertaa se tehtiin pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.

Uusi laskentatapa

Selvityksen perusteella asukasmäärä alueilla Kauniaisissa, joilla katu- ja maantieliikenteen aiheuttama päivä-ilta-yömelutaso Lden ylittää arvon 55 dB, on 2039 ja rautateiden vastaavanlaisen melutason osalta 270. Yöaikana yli Ln 50 dB:n melulle alistuvien määrä on katu- ja maantieliikenteen osalta 799 ja rautateiden osalta 86.

Vanha laskentatapa

Asukasmäärä alueilla, joilla katu- ja maanliikenteen aiheuttama päivä-ajan ekvivalenttimelutaso LAeg,7-22 ylittää arvon 55 dB, on Kauniaisissa 2638 ja rautateiden vastaavanlaisen melutason osalta 312. Yöaikana yli Ln 50 dB:n melulle alistuvien määrä on katu- ja maantieliikenteen osalta 1523 ja rautateiden osalta 236 henkilöä.

Tutustu vuosien 2012 ja 2017 ympäristömeluselvityksiin alla olevien linkkien kautta.

Espoon- ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2017

Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys 2012