Vid gatu- och trafikplaneringsenheten planeras trafiken med syfte att utveckla ett fungerande trafiknät där de trivsel-, hälso- och säkerhetsolägenheter som trafiken orsakar invånarna har minimerats.

  • Parkeringsfrågor
  • Gaturitningar
  • Infarter till fastigheter
  • Vägvalsproblem i navigatorer inom Grankulla stads område
  • Gatubelysning
  • Gatu- och trafiksäkerhetsplaner
  • Entreprenader

Kontakta oss

Jarkko Riipinen

Kommunteknikchef
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Stefan Tammilehto

Kommunteknikens projektansvarige
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Anna Ahtila

Projektingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Elina Keränen

Kuntatekniikkainsinööri
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik

Information om framlagda gatuplaner finns på stadens webbsidor under Kungörelser.
Fastighetsägare underrättas per brev om framlagda planer.