Grankulla stad har inlett en revidering av byggnaddsordningen. Syftet med revideringen är att ändra bestämmelserna i stadens byggnadsordning så att de motsvarar bygglagen (751/2023) som träder i kraft 1.1.2025. Målet är att den nya byggnadsordningen träder i kraft våren 2025.

Vi informerar om inledandet av revideringsarbetet, programmet för deltagande och bedömning samt revideringsarbetets förlopp på stadens webbplats och då lagen förutsätter det även i tidningen Kaunis Grani.

I programmet för deltagande och bedömning finns en närmare beskrivning av revideringsprocessen.

Syftet med byggnadsordningen och innehåll

Enligt lagen ska varje kommun ha en byggnadsordning. I byggnadsordningen kan kommunen utfärda bestämmelser utgående från lokala förhållanden. De lokala bestämmelserna fungerar som föreskrifter för planmässigt och lämpligt byggande (17 § i bygglagen). Byggnadsordningen fastställer stadens mål och krav för byggandet samt ger annan kompletterande information om reglerna till byggare och planerare. Byggnadsordningen kompletterar bygglagen, markanvändnings- och bygglagen (MBL 132/1999, fr.o.m. 1.1.2025 Lag om områdesanvändning), direktiven för byggande och bestämmelserna om kommunens detaljplaner.

Föreskrifterna i byggnadsordningen kan gälla byggplatser och andra områden, byggnaders storlek och placering, anpassningen av byggnader till miljön, byggsättet, planteringar, inhägnader och andra byggnadsobjekt som är mindre än en byggnad, vården av den byggda miljön, ordnandet av vatten och avlopp,definiering av ett område i behov av planering samt andra lokala byggomständigheter som kan jämställas med dessa (17.3 § i bygglagen).

Faserna i revideringen av byggnadsordingingen

Fas IProcessen med revideringen av byggnadsordningen inleds med att ärendet blir anhängigt och med att programmet för deltagande och bedömning (PDB) läggs fram för allmänheten 7.3.2024. 
Kommuninvånarna har möjlighet att ta ställning till programmet för deltagande och bedöming (PDB) under tiden som programmet finns framlagt. Skicka in åsikter till stadens registratur under tiden som programmet är framlagt för allmänheten.
Fas III beredningsskedet bereder en arbetsgrupp som består av myndighetspersoner från tekniska sektorn och tjänsteinnehavare ett utkast till byggnadsordning. Byggnadsutskottet håller utkastet framlagt för allmänheten i 30 dagars tid. Vi informerar om att utkastet läggs fram på de här sidorna och kungör ärendet i tidningen Kaunis Grani.
Under tiden som utkastet är offentligt framlagt ber vi om utlåtanden från de aktörer som nämns i programmet för deltagande och bedömning. Även kommuninvånarna, företag och föreningar samt andra delaktiga har möjlighet att lämna in sin åsikt om utkastet till byggnadsordning.
Skicka in åsikter och utlåtanden om utkastet till stadens registratur under den tid som utkastet till byggnadsordning finns offentligt framlagt.
Fas IIIEfter utkastskedets hörande av allmänheten utarbetar arbetsgruppen ett förslag till byggnadsordning. Stadsstyrelsen håller offentligt fram förslaget under 30 dagars tid. Vi ber om utlåtanden om förslaget från de aktörer som nämns i programmet för deltagande och bedömning.
Under den tid som förslaget till byggnadsordning finns framlagt har parterna rätt att framställa sin åsikt (anmärkning).
Skicka in anmärkningar och utlåtanden om förslaget till stadens registratur under den tid som förslaget till byggnadsordning finns offentligt framlagt.
Fas IVEfter hörandet av parternas åsikter om förslaget till byggnadsordning följer godkännandet av byggnadsordningen. Stadsfullmäktige fattar beslutet om att godkänna byggnadsordningen.
Fas VByggnadsordningen träder i kraft när beslutet om godkännande har vunnit laga kraft.

De parter som nämns i programmet för deltagande och bedöming har möjlighet att framställa sin åsikt om programmet för deltagande och bedömning samt utkastet till byggnadsordning och lämna en skriftlig anmärkning om förslaget till byggnadsordningen under den tid som de hålls framlagda. Det är möjligt att anföra besvär över beslutet om godkännande av byggnadsordningen hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Tidtabell för hörande och när handlingarna hålls framlagda:

Program för deltagande och bedömning7.3–8.4.2024
Utkastet till byggnadsordning finns framlagt:augusti–september 2024
Förslaget till byggnadsordning finns framlagt:oktober–november 2024
Godkännande (fullmäktige):våren 2025
Ikraftträdande:våren 2025
Tabellen har uppdaterats 7.3.2024

När staden hör allmänheten och offentligt lägger fram ett dokument hittar du det här under den tid som dokumentet hålls framlagt.

Fas I
Program för deltagande och bedömning 28.2.2024.
Vi publicerar programmet endast på handläggningsspråket.

Tid för att lämna in åsikter: 7.3–8.4.2024.

Grankulla stads registratur

Skicka in eventuella åsikter, anmärkningar och utlåtanden till Grankulla stads registratur om ett dokument som finns framlagt under den tid som dokumentet hålls framlagt för allmänheten. Du kan skicka in åsikter, anmärkningar och utlåtanden till exempel via e-post, som pdf-bilagor eller per brev till adresserna nedan.
Nämn i åsikten, anmärkningen eller utlåtandet att ärendet gäller revideringen av byggnadsordningen.

E-postadress
registratur@grankulla.fi

Postadress
Grankulla stad
Registraturen
Grankullavägen 10
02700 Grankulla

Öppettider
Kl. 8.00–15.45 på vardagar

Mer information

I ärenden som gäller revideringen av byggnadsordningen kan du kontakta byggnadstillsynen.