Kauniaisten kaupunki on aloittanut rakennusjärjestyksen uudistamisen. Uudistamisen tavoitteena on saattaa kaupungin rakennusjärjestyksen määräykset 1.1.2025 voimaantulevan rakentamislain (RakL 751/2023) mukaiseksi. Tavoitteena on saada uusi rakennusjärjestys voimaan keväällä 2025.

Rakennusjärjestyksen uudistamistyön käynnistymisestä, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä uudistamistyön etenemisestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla sekä lain vaatimissa tilanteissa myös KaunisGrani-lehdessä.

Tarkempi kuvaus rakennusjärjestyksen uudistamisprosessista on luettavissa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Rakennusjärjestyksen tavoite ja sisältö

Lain mukaan jokaisella kunnalla tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa paikallisista oloista johtuvia määräyksiä, jotka toimivat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen ohjeena alueella (rakentamislaki 17 §.) Rakennusjärjestys osoittaa kaupungin tavoitteet ja vaatimukset rakentamiselle ja antaa muita sääntöjä täydentävää tietoa rakentajille ja suunnittelijoille. Rakennusjärjestys täydentää rakentamislakia, maankäyttö ja rakennuslakia (MRL 132/1999, 1.1.2025 alkaen alueidenkäyttölaki), rakentamista koskevia asetuksia ja kunnan kaavoja koskevia määräyksiä.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa ja muita alueita, rakennuksen kokoa ja sen sijoittamista, rakennuksen sopeuttamista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennusta pienempiä rakennuskohteita, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja (rakentamislaki 17.2 §).

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos yleis- tai asemakaavassa taikka Suomen rakentamismääräyskokoelmassa julkaistussa määräyksessä määrätään asiasta toisin (rakentamislaki 17.4 §).

Rakennusjärjestyksen uudistamisen vaiheet

I vaihe Rakennusjärjestyksen uudistamisprosessi alkaa asian vireille tulolla sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) 7.3.2024 alkaen nähtäville asettamisella.
Kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta erillisenä suunnitelman nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee lähettää suunnitelman nähtävilläoloaikana kaupungin kirjaamoon.
II vaiheValmisteluvaiheessa teknisen alan viranomaisista ja viranhaltijoista koostuva työryhmä valmistelee rakennusjärjestyksestä luonnoksen. Rakennusvaliokunta asettaa luonnoksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtäville asettamisesta tiedotetaan näillä sivuilla sekä kuulutetaan KaunisGrani-lehdessä.
Nähtävilläoloaikana luonnoksesta pyydetään lausuntoja OAS:ssa mainituilta tahoilta. Myös kuntalaisilla, yrityksillä ja yhdistyksillä sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä rakennusjärjestysluonnoksesta.
Mielipiteet ja lausunnot tulee lähettää rakennusjärjestysluonnoksen nähtävilläoloaikana kaupungin kirjaamoon.
III vaiheLuonnosvaiheen kuulemisen jälkeen työryhmä laatii rakennusjärjestysehdotuksen. Kaupunginhallitus asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot OAS:sa mainituilta tahoilta.
Nähtävilläoloaikana osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä (muistutus) rakennusjärjestysehdotuksesta.
Muistukset ja lausunnot tulee lähettää rakennusjärjestysehdotuksen nähtävilläoloaikana kaupungin kirjaamoon.
IV vaiheRakennusjärjestysehdotuksen kuulemisvaiheen jälkeen seuraa rakennusjärjestyksen hyväksymisvaihe. Päätöksen rakennusjärjestyksen hyväksymisestä tekee kaupunginvaltuusto.
V
vaihe
Rakennusjärjestys tulee voimaan, kun hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilla osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä rakennusjärjestyksen luonnoksesta ja jättää kirjallinen muistutus rakennusjärjestyksen ehdotuksesta näiden nähtävilläoloaikana. Rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollisuus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen

Uudistamiseen liittyvien asiakirjojen kuulemis- ja nähtävilläoloajat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 7.3-8.4.2024
Rakennusjärjestysluonnos nähtävillä:elo-syyskuu 2024
Rakennusjärjestysehdotus nähtävillä:loka-marraskuu 2024
Hyväksyminen (valtuusto):kevät 2025
Voimaantulo:kevät 2025
Taulukko päivitetty 7.3.2024

Yllä olevassa taulukossa mainitut kuulemisaikataulut ja nähtävilläoloajat täsmennetään sitä mukaan kuin niiden aikataulut varmistuvat.

Kuultavana ja nähtävänä oleva asiakirja ilmestyy tähän sen nähtävilläoloaikana:

I vaihe:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)_28.2.2024
Mielipiteiden esittämisaika: 7.3.-8.4.2024

Kauniaisten kaupungin kirjaamo

Mahdolliset mielipiteet, muistutukst ja lausunnot nähtävillä olevasta asiakirjasta tulee toimittaa sen nähtävilläoloaikana Kauniaisten kaupungin kirjaamoon. Mielipiteet, muistukset ja lausunnot voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla, pdf-liitteinä tai kirjeitse alla mainittuihin osoitteisiin.
Mielipiteessä, muistuksessa tai lausunnossa tulee mainita, että asia koskee rakennusjärjestyksen uudistamista.

Sähköpostiosoite
kirjaamo@kauniainen.fi

Postiosoite
Kauniaisten kaupunki
Kirjaamo
Kauniaistentie 10
02700 Kauniainen

Aukioloaika
Klo 8.00–15.45 arkisin

Lisätietoja

Rakennusjärjestyksen uudistamiseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä rakennusvalvontaan.