Ur byggnadstillsynens perspektiv avslutas övervakningen av byggarbetet i och med slutsynen. Den ansvariga arbetsledaren ska kontakta byggnadstillsynen för att boka tid för slutsynen medan bygglovet är i kraft.

Innan slutsynen ska alla de syner och inspektioner som byggnadstillsynsmyndigheten beslutat om ha förrättats och de åtgärder som dessa kräver har vidtagits, alla inspektioner i anslutning till byggarbetet av andra myndigheter ska ha förrättats, och byggnadens bruks- och underhållsanvisningar ska ha utarbetats. Utöver ovanstående ska alla anteckningar ha gjorts i inspektionsprotokollet för bygget och energiintyget ska vara uppdaterat.

Om den som bygger projektet är en privatperson ska denne vid slutsynen eller i anslutning till ibruktagandet uppvisa också ett intyg från skatteförvaltningen över att skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande har uppfyllts. För att kunna få ett intyg ska byggarbetsbeställaren ge skatteförvaltningen uppgifter om företag och arbetstagare som utfört byggarbetet inklusive identifierings- och kontaktuppgifter.

Slutsyn
En byggnad eller en del av den får inte tas i bruk förrän byggnadstillsynsmyndigheten vid slutsynen har godkänt den för ibruktagande. Vid slutsynen konstateras att byggarbetet har utförts enligt planerna och bygglovets villkor och att de övriga villkoren för ibruktagandet, såsom villkor för sundhet, person- och brandsäkerhet uppfylls.

Det är också möjligt att förrätta en partiell slutsyn. Den del av byggnaden som ska tas i bruk ska då uppfylla kraven på att den är säker, sund och användbar och vara så nära fullbordad att ingen ytterligare syn behövs för den. Halvfärdiga bostadsbyggnader ska dessutom uppfylla förutsättningarna för ibruktagande av bostad. I bostaden ska åtminstone köket, toalett- och tvättutrymmena och ett bostadsrum stå klara. VVS-utrustningen ska fungera och det ska finnas ett ibruktagningsbesiktningsprotokoll för elinstallationerna.

Underhåll av den byggda miljön
Enligt markanvändnings- och bygglagen ska en byggnad och dess omgivning hållas i sådant skick att den hela tiden uppfyller de sanitära kraven, kraven på säkerhet och användbarhet och inte medför miljöolägenheter eller förfular omgivningen.  Bestämmelser om underhåll och renlighet som gäller byggnader och tomter finns också i Grankulla stads byggnadsordning. Byggnader, konstruktioner och deras fasader samt staket och portat ska hållas i gott skick och skador ska repareras. Byggnader som är skyddsmärkta eller som finns med i Grankullas byggnadsinventering ska vårdas så att deras värde bevaras.  En tomt ska användas enligt det ändamål som införts i detaljplanen, och tomter får inte användas t.ex. för sådan långvarig lagring som förfular omgivningen eller orsakar olägenhet för grannarna.

Byggnadstillsynen övervakar den byggda miljön och underhållet av den. Översynen, som är inriktad på det allmänna intresset, omfattar utöver inspektion av det utvändiga underhållet av byggnader, konstruktioner och staket även översyn av lagring på tomten.