Rakennusvalvonnan näkökulmasta rakennustyön valvonta päättyy loppukatselmukseen. Vastaavan työnjohtajan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan loppukatselmusajan varaamiseksi luvan voimassaoloaikana.

Kaikki lupapäätöksessä edellytetyt katselmukset, tarkastukset ja toimenpiteet sekä rakennustyöhön liittyvät muiden viranomaisten tarkastukset pitää olla suoritettu ennen loppukatselmusta. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen tulee myös olla laadittu. Edellä mainittujen asioiden lisäksi kaikki tarkastusasiakirjaan tehtävät merkinnät tulee olla täytettynä ja energiatodistuksen päivitettynä.

Jos kohteen rakennuttajana toimii yksityishenkilö, tulee loppukatselmuksessa tai käyttöönoton yhteydessä esittää myös verohallinnolta saatu todistus tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä. Todistuksen saamiseksi rakennuttajan on toimitettava verohallinnolle tiedot rakentamistyön suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä yksilöinti- ja yhteystietoineen.

Loppukatselmus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Loppukatselmuksessa todetaan, että rakennustyö on tehty suunnitelmien ja rakennusluvan ehtojen mukaisesti ja että sen muut käyttöönoton edellytykset, kuten terveellisyys, henkilö- ja paloturvallisuusasiat, täyttyvät.

Loppukatselmus voidaan suorittaa myös osittaisena. Käyttöön otettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyydestä ja käyttöturvallisuudesta säädetyt vaatimukset ja olla niin valmis, ettei uutta katselmusta sen osalta tarvita. Keskeneräisten asuinrakennusten on lisäksi täytettävä asunnon käyttöönoton edellytykset. Asunnossa tulee olla valmiina ainakin keittiö, wc- ja peseytymistila sekä yksi asuinhuone. LVI-laitteiden tulee toimia ja sähköasennuksista tulee olla käyttöönottopöytäkirja.

Rakennetun ympäristön kunnossapito

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ja sen ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisena sekä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Myös Kauniaisten kaupungin rakennusjärjestyksessä annetaan määräyksiä rakennusten ja tonttien kunnossapidosta ja siisteydestä. Rakennukset, rakennelmat ja niiden julkisivut sekä aidat ja portit on pidettävä kunnossa ja niihin tulleet vauriot on korjattava. Suojeltavaksi määrättyjä tai Kauniaisten inventointilistalla olevia rakennuksia on hoidettava niin, ettei niiden arvo vaarannu. Tonttia tulee käyttää asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen, eikä sitä saa käyttää esimerkiksi sellaiseen pitkäaikaiseen varastointiin, joka rumentaa ympäristöä tai aiheuttaa haittaa naapureille.

Rakennusvalvonta valvoo osaltaan rakennettua ympäristöä ja sen kunnossapitoa. Yleisen edun näkökulmasta suoritettava valvonta pitää sisällään paitsi rakennusten, rakennelmien ja aitojen ulkoisen kunnossapidon tarkastelua, myös tontilla tapahtuvan varastoinnin valvontaa.