Projektet presenteras på förhand för byggnadsinspektören och stadsbildskommittén

I anslutning till förhandspresentationen ska byggaren och huvudprojekteraren kontakta byggnadstillsynen per e-post. Ta kontakt i ett så tidigt skede som möjligt då du inleder planeringen.

Vid förhandspresentationen går vi igenom de väsentliga frågorna om planeringen och behandlingen av lovansökan, dvs. sådant som påverkar förutsättningarna att bevilja lov.

Det centrala målet för byggnadsinspektören vid förhandspresentationen är att samtidigt bedöma projekterarnas behörighet. Det ligger i sökandens intresse att hen inte beställer planeringen av en person som saknar den behörighet som krävs enligt bestämmelserna. Bevis på åtminstone huvudprojekterarens och byggprojekterarens behörighet bör företes vid förhandspresentationen.

I planerna ska detaljplanebestämmelserna, markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, Grankulla stads byggnadsordning, och övriga bestämmelser och förordningar om byggande iakttas.

Vid förhandspresentationen ska alla punkter i planerna tas upp som kan innebära att undantag från bestämmelserna behövs (t.ex. mindre undantag från planen). Byggnadstillsynen kan under vissa omständigheter bevilja mindre undantag. Byggnadstillsynen ska alltid bekräfta förutsättningarna för undantag innan planeringen kan fortsätta.

Stadsbildskommitténs behandling ingår i förhandspresentationen. Det är stadsbildskommitténs uppgift att bedöma vilken inverkan byggandet har på omgivningen. Nybyggen förs till stadsbildskommittén för bedömning innan de behandlas i utskottet. Då beslut ska fattas om bygglov granskas byggnadens lämplighet för omgivningen. Utlåtandet från stadsbildskommittén är ett ställningstagande från ett sakkunnigorgan som behövs för beslutet.

Stadsbildskommittén sammanträder en gång i månaden. Materialet som presenteras vid mötet ska sändas till byggnadstillsynen senast en vecka före mötet. Materialet ska sändas som en pdf-fil per e-post till sirkka.lamberg@grankulla.fi. Filstorleken får vara högst 5 Mb.

Projektets lämplighet för sin omgivning ska gå att bedöma utifrån materialet. Materialet ska omfatta fotografier av den närmaste omgivningen, fasaden mot gatan så att de bredvidliggande byggnaderna finns med på bild, samt en gatuvy, sedd ur fotgängarperspektiv, från gatan. Det ska framgå ur planerna i vilket höjdläge den nya byggnaden placerar sig i relation till den redan byggda miljön. Vidare ska materialet omfatta det övriga materialet för lovansökan med plan för gården.

Ansökan om bygglov ska göras i e-tjänsten Lupapiste. Fastighetens ägare öppnar projektet i Lupapiste och bjuder in huvudprojekteraren som part i projektet. Huvudprojekteraren är sakkunnig om ifyllandet av ansökan om lov, ser till att de bilagor som behövs sparas i Lupapiste och agerar som en ombudsman i kontakterna med byggnadstillsynen i det skede då ansökan görs.

Ett projekt som öppnas i Lupapiste.fi blir synligt för byggnadstillsynen i Grankulla i utkastskedet, då sökanden använder fältet för diskussion i sidans högra kant för att sända en fråga till myndigheterna.