Ennakkoesittelyvaiheessa rakennushankkeen rakennuttajan ja pääsuunnittelijan tulee olla yhteydessä sähköpostitse rakennusvalvontaan. Yhteydenottoa toivotaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa suunnittelun käynnistyessä.

Hankkeen ennakkoesittelyssä rakennustarkastajalle ja kaupunkikuvatoimikunnalle käydään läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta olennaiset kysymykset, jotka vaikuttavat luvan myöntämisedellytyksiin.

Rakennustarkastajan ennakkoesittelyn keskeinen tavoite on varmistaa samalla rakennushankkeessa toimivien suunnittelijoiden pätevyys. On luvan hakijan etu, ettei hän teetä suunnittelua henkilöllä, jolta puuttuu säännösten edellyttämä kelpoisuus. Vähintään pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan pätevyydet tulee esittää ennakkoneuvottelun yhteydessä.

Suunnitelmia laadittaessa on noudatettava asemakaavamääräyksiä, maankäyttö- ja rakennuslakia sekä – asetusta, Kauniaisten kaupungin rakennusjärjestystä sekä muita rakentamista koskevia määräyksiä ja asetuksia.

Ennakkoesittelyssä tulee tuoda esille kaikki suunnitelmien kohdat, joissa voidaan joutua harkitsemaan poikkeamista määräyksistä (esim. vähäiset kaavapoikkeamat). Rakennusvalvonta voi tietyin edellytyksin myöntää vähäisiä poikkeamia. Poikkeamien edellytykset tulee aina varmistaa rakennusvalvonnasta ennen suunnittelun jatkamista.

Kaupunkikuvatoimikunnan käsittely on osa ennakkoesittelyä. Kaupunkikuvatoimikunnan tehtävänä on arvioida sitä, minkälainen vaikutus rakentamisella on ympäristöön. Uudisrakennuskohteet menevät kaupunkikuvatoimikunnan arvioitaviksi ennen valiokuntakäsittelyä. Rakennuslupaa koskevassa päätöksenteossa tarkastellaan rakennuksen ympäristöön soveltumista. Kaupunkikuvatoimikunnan lausunto on asiantuntijaelimen kannanotto, joka tarvitaan kyseistä päätöksentekoa varten.

Kaupunkikuvatoimikunta kokoontuukerran kuukaudessa. Kokouksessa esiteltävä aineisto tulee toimittaa viimeistään viikkoa ennen kokousta rakennusvalvontaan. Materiaalit tulee lähettää sähköpostitse yhtenä pdf-muotoisena tiedostona osoitteella: sirkka.lamberg@kauniainen.fi. Tiedoston maksimikoko on 5Mt.

Aineistosta tulee olla arvioitavissa hankkeen sopivuus ympäristöön. Aineiston tulee sisältää valokuvia lähiympäristöstä, katujulkisivu niin, että viereiset rakennukset näkyvät esityksessä sekä katunäkymä kadulla kulkijan perspektiivistä katsottuna. Suunnitelmista tulee hahmottua mihin korkeusasemaan uusi rakennus sijoittuu suhteessa jo rakennettuun ympäristöön. Lisäksi aineistossa tulee olla mukana muu lupamateriaali pihasuunnitelmineen.

Rakennuslupahanke käynnistetään sähköisessä asiointipalvelussa Lupapisteessä. Kiinteistön omistaja avaa hankkeen Lupapisteessä ja kutsuu pääsuunnittelijan osapuoleksi hankkeelle. Pääsuunnittelija toimii asiantuntijana lupahakemuksen täyttämisen osalta, huolehtii tarvittavien liitteiden tallentamisesta Lupapisteeseen ja toimii luvan hakuvaiheessa asiamiehenä rakennusvalvontaan.

Lupapisteessä avattu hanke tulee näkyviin Kauniaisten rakennusvalvonnassa hakemuksen luonnosvaiheessa, kun sivun oikeassa reunassa sijaitsevan keskustelukentän kautta lähetetään kysymys viranomaiselle.