Med myndighetsinspektioner under byggnadsarbetet avses de syner och inspektioner som utförs i olika skeden av arbetet för att konstatera huruvida byggandet följer bygglovet, de godkända ritningarna och bestämmelserna i lagen.

Byggprojektets art och svårighetsgrad inverkar på inspektionerna under byggnadsarbetet. Myndighetsövervakningens omfattning fastställs i tillståndsbeslutet och kan kompletteras vid det inledande mötet.

Myndighetsövervakning begärs av byggnadsinspektören då arbetet framskrider, bl.a. grundbottensyn, konstruktionssyn, värme-, vatten- och ventilationssyn samt slutsyn. Utmärkning av byggnadens plats och lägessyn ska beställas hos markanvändningsenhetens mätningstjänst.

Villkoren för tillståndsbeslutet kan omfatta syner eller inspektioner också av andra myndigheter eller parter. Här ingår t.ex. brandsyn eller inspektion av elutrustning innan byggnaden tas i bruk.

Den som påbörjar byggprojektet eller dennes representant, den ansvariga arbetsledaren, arbetsledarna för specialområdena som synen gäller samt vid behov byggnadens projekterare ska vara närvarande vid synerna. Synen kan dock förrättas även om någon av dessa inte är närvarande.

Grundbottensyn
Då schaktningsarbetena för grunden är klara eller då pålningen har inletts ska den ansvariga arbetsledaren begära grundbottensyn. Marken under grunden får inte täckas permanent före synen. Beroende på hur krävande projektet och grundförhållandena är kan också byggnadens geotekniska projekterare kallas till synen.

Lägessyn
När byggnadens golv och ytterväggar är klara ska den ansvariga arbetsledaren beställa lägessyn hos markanvändningsenhetens mätningstjänst. Vid lägessynen fastställs att byggnadens läge, höjdläge och huvudmått överensstämmer med de godkända ritningarna.

Konstruktionssyn
När de bärande konstruktionerna är klara ska den ansvariga arbetsledaren begära konstruktionssyn. Konstruktionerna får inte täckas permanent före synen. Beroende på hur krävande konstruktionerna är kan också konstruktionernas projekterare kallas till synen.

I anslutning till konstruktionssynen ska den ansvariga arbetsledaren förete en inspektionshandling där de personer som ansvarar för inspektionerna har fört in de arbetsskeden som dittills har granskats samt inspektioner av att permanent installerade material godkänns som lämpliga.

Värme-, vatten- och ventilationssyn
I krävande och omfattande projekt ska vvs-arbetsledaren begära värme-, vatten- och ventilationssyn när dessa installationer har slutförts.

Inspektion av rökkanaler
Om byggnaden förses med rökkanaler ska den ansvariga arbetsledaren begära inspektion av kanalerna. Inspektionen kan göras efter att rökkanalernas konstruktioner är klara så att säkerhetsavståndet till andra konstruktioner kan konstateras.

Övriga syner och inspektioner
Villkoren för beslutet om bygglov kan omfatta andra specialplaner och särskilda syner eller inspektioner som ansluter till dem och som sköts av andra myndigheter.

De som har gjort upp specialplanerna och arbetsledarna för byggnads- och vvs-arbetena ansvarar tillsammans för att specialplanerna visas för myndigheterna och för syner och inspektioner som ansluter till dem.