Viranomaisten suorittamalla rakennustyön aikaisella valvonnalla tarkoitetaan rakentamisen eri vaiheissa tehtäviä katselmuksia ja tarkastuksia, joissa todetaan onko rakentaminen tehty myönnetyn luvan, hyväksyttyjen piirustusten ja laissa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Rakennustyön aikaiseen valvontaan vaikuttavat rakennushankkeen laatu ja vaativuus. Viranomaisvalvonnan laajuus määritellään lupapäätöksessä ja sitä voidaan täydentää aloituskokouksen yhteydessä.

Viranomaiskatselmuksia, kuten pohja-, rakenne-, lvi-, savuhormi- ja loppukatselmus, pyydetään työn edistymisen mukaan rakennusvalvonnasta. Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus tilataan maankäyttöyksikön mittauspalvelusta.

Lupapäätöksen ehtoihin voidaan merkitä myös muiden viranomaisten tai tahojen suorittamien erityiskatselmusten ja tarkastusten tarve. Niitä voivat olla esimerkiksi ennen rakennuksen käyttöönottoa suoritettavat palotarkastukset tai sähkölaitteiden tarkastukset.

Katselmuksissa tulee olla läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja, vastaava työnjohtaja, katselmukseen liittyvän erityisalan työnjohtajat sekä tarvittaessa rakennuksen suunnittelijat. Katselmus voidaan kuitenkin toimittaa, vaikka joku edellä mainituista ei olisi paikalla.

Pohjakatselmus
Peruskuopan kaivu- ja louhintatöiden valmistuttua tai paalutuksen alettua vastaava työnjohtaja pyytää pohjakatselmuksen suorittamista. Perusmaata ei saa peittää pysyvästi sitä ennen. Hankkeen ja pohjaolosuhteiden vaativuuden mukaan katselmukseen pyydetään osallistumaan myös rakennuksen geotekninen suunnittelija.

Sijaintikatselmus
Kun rakennuksen lattiat ja seinän ulkoverhoukset on tehty, vastaava työnjohtaja tilaa maankäyttöyksikön mittauspalvelusta sijaintikatselmuksen. Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen sijainti, korkeusasema ja päämitat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaiset.

Rakennekatselmus
Kantavien rakenteiden valmistuttua vastaava työnjohtaja pyytää rakennekatselmuksen suorittamista. Rakenteita ei saa peittää pysyvästi sitä ennen. Rakenteiden vaativuuden mukaan katselmukseen pyydetään osallistumaan myös rakenteiden suunnittelija.

Rakennekatselmuksen yhteydessä vastaavan työnjohtajan on esitettävä tarkastusasiakirja, johon tarkastuksesta vastaavat henkilöt ovat merkinneet siihen mennessä tarkastetut työvaiheet sekä pysyvästi asennettujen materiaalien kelpoisuuden tarkastamisen.

Lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset
Vaativimmissa ja laajoissa hankkeissa lämmitys-, vesi- ja viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistojen valmistuttua kvv/iv-työnjohtaja pyytää LVI-katselmuksen suorittamista.

Savuhormien tarkastus
Mikäli rakennukseen tulee savuhormirakenteita, vastaavan työnjohtajan tulee pyytää savuhormien tarkastusta. Tarkastus voidaan suorittaa sen jälkeen, kun savuhormirakenteet ovat valmiit ja suojaetäisyydet muihin rakenteisiin voidaan todeta.

Muut katselmukset ja tarkastukset
Rakennuslupapäätöksen ehdoissa voidaan määrätä muista erityissuunnitelmista ja niihin liittyvistä, muiden viranomaisten suorittamista erityiskatselmuksista ja tarkastuksista.
Erityissuunnitelmien esittämisestä viranomaisille sekä niihin liittyvistä katselmuksista ja työmaatarkastuksista huolehtivat erityissuunnitelmien laatijat sekä vastaavat rakennus-, kvv- ja iv-töiden työnjohtajat yhteistoiminnassa keskenään.