Välfärdsberättelse och välfärdsplan är arbetsredskap för att planera, följa upp, utvärdera och redovisa kommunens arbete för främjande av välfärd och hälsa. I Grankulla sammanställs välfärdsberättelsen och välfärdsplanen en gång per fullmäktigeperiod i samarbete mellan sektorerna. Synpunkter från invånare och organisationer hörs under beredningen. Utlåtanden från kommunens påverkansorgan begärs inför behandlingen av utskotten, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Välfärdsberättelsen omfattar Grankulla stads välfärdsarbete, delfaktorer i välfärd, välfärdsskillnader samt iakttagelser om välbefinnande av barn, unga, barnfamiljer, personer i arbetsför ålder och äldre. Välfärdsplanen beskriver de målen för fullmäktigeperioden som betraktas i den årliga välfärdsrapporten.

Staden har förutom välfärdsberättelsen och välfärdsplanen två åldersvisa välfärdsplaner som beskriver åldersgruppsspecifika mål närmare.

Välfärdsplaner och andra program

Planer och program finns här.

Indikatorer för främjande av välfärd och hälsa

Som i allt påverkansarbete bör målen mätas på något sätt för att kunna följa upp åtgärdernas genomslag. Att mäta välfärdsarbete är särskilt krävande eftersom välfärd inte bara består av mätbara frågor utan också av en subjektiv upplevelse.

THL har utarbetat ett förslag till minimiinformationsinnehåll i en omfattande välfärdsberättelse. Separata minimiinformationsinnehåll har sammanställts för kommuner och regioner. Förteckningarna är avsedda som stöd för kommunernas och regionernas arbete, men de är ännu inte obligatoriska och deras användning varken följs upp eller kontrolleras. Förslaget hjälper kommunerna och regionerna att välja de indikatorer som kan användas för att följa upp invånarnas välfärd tillräckligt noggrant. Lämpliga indikatorer hjälper att styra resurser och följa upp effekterna av verksamheten.

Vi följer upp för närvarande de indikatorer som satts upp på basis av målen i Grankulla stads välfärdsplan. En del av indikatorerna ingår också i THL:s förslag.