Framgångsrikt arbete för främjande av välfärd och hälsa förutsätter tväradministrativt samarbete mellan kommunens olika sektorer. Kommuninvånarnas välbefinnande har ett samband med bildningen, idrotts-, kultur- och andra fritidstjänsterna, planläggningen, en trivsam och trygg miljö samt andra tjänster som kommunen tillhandahåller.

Kommunens goda samarbetspartner i arbetet för främjande av välfärd och hälsa är bl.a. organisationer och företag. Framgångsrikt arbete för främjande av välfärd och hälsa kan ses som en investering som förebygger fattigdom, marginalisering och andra sociala nackdelar.

Styrgruppens centrala uppgifter

Stadsdirektören har tillsatt en arbetsgrupp för främjande av välfärd och hälsa. Styrgruppen har till uppgift att bereda ärenden om främjande av välfärd och hälsa för ledningsgruppen.

Styrgruppens centrala uppgifter är att:

 • upprätta en välfärdsberättelse en gång per fullmäktigeperiod och göra upp en årlig rapport om välfärdsberättelsen,
 • omsätta välfärdsplanerna i praktiken,
 • utveckla och koordinera god praxis för främjande av välfärd och hälsa med sektorerna,
 • producera information om befolkningens hälsa och välfärd,
 • koordinera arbetet i stadens interna temagrupper för välfärd
 • koordinera förhandsbedömning av effekter.

Styrgruppens sammansättning

Stadsdirektören har utsett följande personer till styrgruppen för främjande av välfärd och hälsa:

 • Mikael Flemmich, bildningsdirektör (ordförande)
 • Maija Tiainen, planerare inom bildningsväsende (teknisk sekreterare)
 • Taru Ikäheimonen, välfärdskoordinator (beredare av föredragningslista)
 • Roger Renman, chef för kultur- och fritidstjänster
 • Kermit Haapalainen, ansvarig för ungdomstjänster
 • Anna-Lena Granlund-Blomfelt, miljöchef
 • Hanna Ormio, förvaltningschef
 • Maria Ekman-Ekeblom, undervisningschef
 • Annika Hiitola, chef för småbarnspedagogik
 • Jaakko Tiinanen, biblioteksdirektör
 • Tero Kuivalainen, idrottsplatschef
 • Cecilia McMullen, ansvarig för kulturtjänster
 • Helena Pirvola-Nykänen, motionsplanerare vid medborgarinstitutet
 • Suvi Klefström, representant för Västra Nylands välfärdsområde