Grani nuva logo, nuorisovaltuusto / ungdomstjänster

Ungdomsfullmäktige är påverkningsgruppen för 13–20-åriga unga i Grankulla. Ett fungerande ungdomsfullmäktige är en stor fördel för de unga kommuninvånarna. Påverkningsgruppens uppgift är att följa det kommunala beslutsfattandet och iaktta att de unga hörs på riktigt i ärenden som gäller dem. Påverkningsgruppen kan också ordna olika evenemang efter smak och tycke. Gruppens verksamhet är i hög grad beroende på gruppens medlemmars egna önskemål, dvs. gruppen har full möjlighet att inverka på verksamhetens innehåll.

Stadsstyrelsen fattar beslut om sammansättningen och tillsättandet av ungdomsfullmäktige samt dess verksamhetsförutsättningar.

Ungdomsfullmäktige kan utse företrädare till fullmäktige, social- och hälsovårdsutskottet, samhällstekniska utskottet, byggnadsutskottet, utskotten för undervisning och småbarnspedagogik och välfärdsutskottet. De valda företrädarna har närvaro- och yttranderätt vid dessa organs sammanträden, förutom när de dokument som behandlas innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Ungdomsfullmäktige 2024–2025

Ordförande
Freja Ehnholm

Vice ordförande
Iiris Vihonen

Sabina Blom
Erin Härkönen
Linda Kaijansinkko
William Hale
Eva Sundberg
Robi Vasko

Representant för välfärdsutskottet

Risto Palojoki, Saml
(Minna Aitola, SDP)

Ungdomsfullmäktiges handledare

Jens Almark

Uppsökande ungdomsarbetare
Organisation
Bildning – Ungdomsväsendet