Ungdomsfullmäktige är påverkningsgruppen för 13–20-åriga unga i Grankulla. Ett fungerande ungdomsfullmäktige är en stor fördel för de unga kommuninvånarna. Påverkningsgruppens uppgift är att följa det kommunala beslutsfattandet och iaktta att de unga hörs på riktigt i ärenden som gäller dem. Påverkningsgruppen kan också ordna olika evenemang efter smak och tycke. Gruppens verksamhet är i hög grad beroende på gruppens medlemmars egna önskemål, dvs. gruppen har full möjlighet att inverka på verksamhetens innehåll.

Stadsstyrelsen fattar beslut om sammansättningen och tillsättandet av ungdomsfullmäktige samt dess verksamhetsförutsättningar.

Ungdomsfullmäktige kan utse företrädare till fullmäktige, social- och hälsovårdsutskottet, samhällstekniska utskottet, byggnadsutskottet, utskotten för undervisning och småbarnspedagogik och välfärdsutskottet. De valda företrädarna har närvaro- och yttranderätt vid dessa organs sammanträden, förutom när de dokument som behandlas innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Protokoll (endast på finska)

Ungdomsfullmäktige 2021–2023

Ordförande
Tove Klockars

Vice ordförande
Mikael Niemelä

Eskil Ehnholm
Ava Lindfors
Jenna Meri
Eva Sundberg
Robi Vasko
Albin Antas

Representant för välfärdsutskottet
Minna Korpela, Saml
(Patrick Nysten, SFP)

Sekreterare
uppsökande ungdomsarbetate Niklas Forsberg
tfn 050 523 0695
fornamn.efternamn@grankulla.fi