Äldrerådet följer med beslutsprocessen i kommunalförvaltningen ur de äldres synvinkel och befrämjar de äldres möjligheter att delta och påverka. Äldrerådet kan komma med motioner, förslag och framställningar och ge stadens myndigheter utlåtanden i frågor som gäller de äldre.

Stadsstyrelsen fattar beslut om sammansättningen och tillsättandet av äldrerådet samt dess
verksamhetsförutsättningar.

Äldrerådet består av 10 medlemmar, av vilka 5 är representanter för de äldre. Senior- och pensionärsföreningarna i Grankulla utser fyra av representanterna och den femte representerar de övriga seniorerna. Rådets fem övriga medlemmar är stadens representanter och förtroendevalda från social- och hälsovården, samhällstekniska sektorn, idrotts- och kulturtjänsterna. Varje medlem i äldrerådet har en personlig ersättare.

Protokoll (endast på finska)

Äldrerådet 2019–2021

(personlig ersättare inom parentes)

Ordförande
Peter Forsström, Grankulla svenska pensionärer rf.
(Magnus Öhman, Grankulla svenska pensionärer rf.)

Vice ordförande
Marketta Koivisto, Kauniaisten suomalaiset seniorit ry.
(Raili Pirttimäki, Kauniaisten suomalaiset seniorit ry.)

Arto Kivisaari, Kauniaisten suomalaiset seniorit ry.
(Alpo Tonteri, Kauniaisten suomalaiset seniorit ry.)

Marianne Svartbäck, Grankulla svenska pensionärer rf.
(Anita Meinander, Grankulla svenska pensionärer rf.)

Erkki Ylitalo
(Ingrid Ojaluoma)

Representant för social- och hälsovårdsutskotter
Patrik Limnell, SFP)
(Pauli Tuohioja, KD)

Representant för idrottsutskottet
Patrick Nysten, SFP
(Ann-Charlotte Schalin, SFP)

Representant för kulturutskottet
Pekka Oksanen, Saml
(Matti Kivinen, Saml)

Representant för samhällstekniska utskottet
Tapani Jääskeläinen, SDP
(Virva Wahlstedt, Saml)

Tjänsteinnehavarmedlem
äldreomsorgschef Anna-Maija Liedenpohja
tfn 050 594 1549

Sekreterare
chef för servicecentret Villa Breda Marianne Ekholm
tfn 050 301 7457

Representanternas för utskottena, tjänsteinnehavarmedlemmens och sekreterarens e-postadresser är enligt modellen fornamn.efternamn@grankulla.fi