Äldrerådet i Grankulla

Äldrerådet i Grankulla har verkat sedan år 1998.
Till äldrerådets uppgifter hör att:
  • följa med beslutsprocessen i kommunalförvaltningen ur de äldres synvinkel, befrämja äldres möjligheter att delta och påverka, ta initiativ, göra förslag och propositioner, samt ge stadens myndigheter utlåtande i frågor om äldre personer
  • befrämja de äldres livskvalitet och möjligheter att klara sig i olika delar av samhällslivet, tex i boende, tjänster inom social- och hälsovården, kultur-, motion- och hobbyverksamheter samt andra kommunala tjänster
  • följa med utvecklingen av tjänster, stödåtgärder och andra förmåner avsedda för de äldre inom staden och med hjälp av de olika instanserna informera om utvecklingen och tillgången på tjänster och stödåtgärder för äldre personer
  • komma överens med handikapprådet om samarbetsformer för att påverka planeringen av miljön så, att också de äldres verksamhetsmöjligheter beaktas
  • ombesörja information om behandlade ärenden
  • göra upp verksamhetsplan årligen och avge verksamhetsberättelse till social- och hälsovårdsnämnden samt stadens andra förtroendeorgan
  • sköta andra uppgifter som social- och hälsovårdsnämnden anger.

Äldrerådets verksamhetsperiod är tvåårigt och den nuvarande perioden är 2017-2019.

Äldrerådet består av 10 medlemmar, varav 5 är representanter för åldringar. Av dessa fem utses högst 4 att representera senior- och pensionärsföreningarna i staden. Staden utser fem representanter från social- och hälsovården, samhällstekniska väsendet, idrottsväsendet och kulturväsendet, som representerar förtroendevalda eller tjänsteinnehavare med förtrogenhet i frågor som gäller äldre personer. Personliga ersättare väljs också för äldrerådets medlemmar.

Äldrerådets medlemmar 2017-2019

Äldrerådet är ett samarbetsorgan för staden och de äldre som bor i staden samt senior- och pensionärsföreningar verksamma inom staden. I äldrerådet finns även representanter för social- och hälsovårdsutskottet, samhällstekniska utskottet, idrottsutskottet och kulturutskottet. En tjänsteinnehavarmedlem fungerar som sekreterare.

Följande personer har utnämnts till medlemmar för perioden 2017-2019:

Raili Pirttimäki
Ingrid Ojaluoma
Arto Kivisaari
Peter Forsström
Marina Grönlund
Patrik Limnell
Tapani Jääskeläinen
Johan Hallbäck
Pekka Oksanen
Anja Kahanpää
Marianne Ekholm

Kauniaisten suomalaiset seniorit
Övriga pensionärer
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Grankulla svenska pensionärer
Grankulla svenska pensionärer
Social- och hälsovårdsnämnden
Samhällstekniska utskottet
Idrottsutskottet
Kulturutskottet
Äldreomsorgschef
Chef för servicecentret
ordförande
vice ordförandetjänsteinnehavarmedlem
sekreterare
Ersättare:
Alpo Tonteri
Kalervo Karppinen
Sinikka Alapiessa
Magnus Öhman
Anita Meinander
Pauli Tuohioja
Virva Wahlstedt
Ann‑Charlotte Schalin
Matti Kivinen

Kauniaisten suomalaiset seniorit
Övriga pensionärer
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Grankulla svenska pensionärer
Grankulla svenska pensionärer
Social- och hälsovårdsutskottet
Samhällstekniska utskottet
Idrottsutskottet
Kulturutskottet