Värikkäitä kyniä ja viivoittimia.

Barn och ungdomar får i allmänhet den grundläggande utbildningen i grundskolan. Barn inleder vanligen sin skolgång det år de fyller 7 år. Grundskolan är vanligen 9 år. Grundskolan är avgiftsfri för alla.

I Grankulla finns både en svenskspråkig och en finskspråkig grundskola. Barnet ska anmälas till grundskolan vid årets början.

Anmälning till grundskolan

Hösten 2024 börjar läroplikten för barn födda år 2017. Anmälan till årskurs 1 sker elektroniskt via webbtjänsten Wilma. Anmälningstiden för läsåret 2024-2025 är
2-15.1.2024.

Vårdnadshavare för blivande förstaklassister, vars barns hemkommun enligt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är Grankulla, får ett brev hem vid årsskiftet med meddelande om läroplikt och information om närskolan. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälning samt inloggningsuppgifter till Wilma.

Sökande utanför Grankulla kan antas genom den sekundära elevantagningen endast om det finns lediga platser efter att eleverna i skolans eget elevupptagningsområde har fått en plats. Ansökningstiden för sekundär elevantagning går ut 15.1.2024. Beslutet skickas hem per post. Ansökningsblanketten hittar ni på skolans hemsida.

Om barnet inte har tillräckliga språkliga färdigheter i svenska för att delta i den grundläggande utbildningen kan hen anmälas till förberedande undervisning.

Om barnet får förskoleundervisning i en privat eller statlig skola och fortsätter i denna skola i årskurs 1 på hösten, ombeds vårdnadshavaren underrätta rektorn i den närskola som nämns i meddelandet om läroplikt.

Om familjen flyttar till Grankulla efter anmälningsdagen ska vårdnadshavaren kontakta rektorn.

Mer information

Leena-Maija Niemi

Rektor för finskspråkiga grundläggande utbildningen
Organisation
Bildning – Skolväsendet