Barn skriver med en röd penna.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen skyldig att ordna grundläggande utbildning för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område. En läropliktig kan också ansöka om inträde till en skola i någon annan kommun än hemkommunen. Vid sådan sekundär antagning bestämmer utbildningsanordnaren grunderna för antagningen. Enligt lagen ska alla sökande behandlas på lika grunder. Grankulla stads nämnd för undervisning och småbarnsfostran beslutade om grunderna för den sekundära elevantagningen till den svenskspråkiga utbildningen 10.11.2016.

Grunder för sekundär elevantagning

  1. Ett barn som regelbundet har deltagit i småbarnsfostran under vårterminen under det år då förskoleundervisningen inleds i samma daghem där det bildas en förskolegrupp har rätt att inleda förskoleundervisningen i samma daghems förskolegrupp.
  2. Sökande som har ett syskon som är elev i årskurs 1-7 inom den grundläggande utbildningen i Grankulla. Syskonprincipen tillämpas inte om sökandens syskon går på årskurs 8 – 9 inom den grundläggande utbildningen då ansökan görs.
  3. Grunderna för sekundär elevantagning i förskolan tillämpas i nämnd ordning. Ifall det inom den gällande grunden finns fler ansökningar till förskoleundervisning än kvarstående platser i förskolegrupperna, avgör lotten vem som får plats. Efter att grunderna i pkt 1-2 tillämpats avgör likaså lotten ifall det finns fler ansökningar från andra kommuner än kvarstående platser i förskolegrupperna. I fall det bland ansökningarna finns flera sökanden från samma hushåll, deltar dessa i lottningen som en sökande. I fall den sista platsen i lottningen går till en dylik lott, görs lottningen gällande den sista platsen på nytt.

Ansökningstiden för sekundära elevplatser går ut i januari varje år, varefter beslut om antagning av sekundära elever fattas.

Elever som valts i den sekundära antagningen ersätts inte för skolresor. Utskottet besluter årligen det maximala antalet elever för antagningen. I den sekundära antagningen kan elever antas till den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Grankulla endast om det fastställda maximala antalet elever möjliggör det. Grankullabor i läropliktsåldern garanteras alltid en plats i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Grankulla, även om det maximala antalet elever överskrids.

Sekundära elevplatser är sådana platser som inte har fyllts i den primära elevantagningen (elever från Grankulla). Nya undervisningsgrupper inrättas inte på grund av den sekundära elevantagningen, som inte heller får ge upphov till extra kostnader eller behov av extra resurser. Det maximala antalet elever påverkas av antalet elever i förskoleundervisning, undervisningsgruppernas storlek och framförhållningen för elever som flyttar till Grankulla under sin skolgång.

Maximalt antal elever i den svenska grundläggande utbildningen 2021–2022

ÅrskursAntal elever totalt
Åk 157
Åk 257
Åk 360
Åk 457
Åk 557
Åk 666
Åk 7120
Åk 8114
Åk 9114