Barn skriver med en röd penna.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen skyldig att ordna grundläggande utbildning för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område. En läropliktig kan också ansöka om inträde till en skola i någon annan kommun än hemkommunen. Vid sådan sekundär antagning bestämmer utbildningsanordnaren grunderna för antagningen. Enligt lagen ska alla sökande behandlas på lika grunder. Grankulla stads utstkott för undervisning och småbarnspedagogik uppdaterade grunderna för den sekundära elevantagningen till den svenskspråkiga utbildningen 4.11.2021.

Utskottet fattar årligen beslut om maximiantal för eleverna. Om de maximiantal elever som utskottet har fastställt tillåter, kan elever antas via den sekundära elevantagningen. Läropliktiga elever bosatta i Grankulla garanteras alltid en plats inom den grundläggande utbildningen i Grankulla, även då maximiantalet elever överskrids

I. Följande har rätt till en elevplats i grundskolan i Grankulla

  1. elever bosatta i Grankulla (primär elevantagning)
  2. elever som har fått en elevplats i Grankulla enligt ett skilt beslut om sekundär elevantagning.

Rätten är i kraft så länge eleven är bosatt i Grankulla eller – ifråga om den sekundära elevantagningen – till slutet av den grundläggande utbildningen på villkor att skolgången fortsätter utan avbrott.

Grankulla granskar regelbundet elevernas hemkommun enligt befolkningsregistret, bl.a. innan läsåret börjar.

Om eleven går miste om sin rätt till en elevplats enligt punkt 1 på grund av att elevens hemort har ändrats till någon annat än Grankulla så är eleven skyldig att ansöka om elevplats via den sekundära elevantagningen om hen också i fortsättningen vill gå i skola i Grankulla. Ansökan kan lämnas in när som helst under läsåret. Elevplats beviljas elever som har deltagit i undervisningen i Grankulla. Beslutet är i kraft på samma sätt som för andra fomer av intagning via den sekundära elevintagningen, dvs. till slutet av den grundläggande utbildningen på villkor att skolgången fortsätter utan avbrott.

Elever som är bosatta i en annan kommun ersätts inte för skolresor, dvs. vårdnadshavarna eller elevens boendekommun ska stå för skolresornas kostnader.

Om en elev som antagits enligt punkt 2 under skolgången byter skola till en skola i en annan kommun och därmed förlorar sin rätt till en elevplats enligt punkt 2 så är eleven skyldig att ansöka om elevplats via den sekundära elevantagningen enligt det som bestäms i del II och del III om hen på nytt vill gå i skola i Grankulla

II. Sekundär elevantagning till årskurserna 1 och 7

En elev som är bosatt i en annan kommun kan söka till grundskolan i Grankulla via den sekundära elevantagningen. De sekundära sökandena väljs i följande prioritetsordning under förutsättning att det finns lediga platser kvar efter eleverna som räknas upp i del I.

Principerna för sekundär elevantagning:

1.Om det finns tillräckligt många elevplatser,-          har en elev som är bosatt i en annan kommun men som deltar i avgiftsfri kommunal förskoleundervisning i Grankulla rätt till en sekundär elevplats i Granhultsskolan.-             
2.Om det finns tillräckligt många elevplatser,-          har en elev som vid tidpunkten då ansökan lämnas in har ett syskon som är elev i årskurserna 1-8 inom den grundläggande utbildningen i Grankulla rätt till en sekundär elevplats i den grundläggande utbildningen i Grankulla. 
3.Principerna för elevantagningen tillämpas i nämnd ordning. Om det finns fler sökande till de sekundära elevplatserna än det finns lediga platser enligt något visst kriterium, lottas platserna ut bland de sökande. 
4.Efter att den sekundära elevantagningen enligt kriterierna 1 och 2 har gjorts, lottas de återstående platserna ut bland de sökande som ännu inte fått plats. Om det finns flera sökande från samma familj, räknas de som en sökande. Om den sista utlottade sekundära elevplatsen går till en sådan sökande ska utlottningen av den sista sekundära elevplatsen göras om. Elever som blir utan elevplats i den sekundära elevantagningen placeras på en kölista enligt lottdragningen. Om platser blir lediga så erbjuds de elevplats i den ordning lottdragningen anger. Beslutet för de elever som blivit utan elevplats i den sekundära elevantagningen är i kraft tills läsåret börjar.

Ansökningstiden för den sekundära elevantagningen går ut den 15 januari varje år, och efter det fattas beslut om elevantagningen till de sekundära elevplatserna.

Rätten till en elevplats inom den sekundära elevantagningen är i kraft till slutet av den grundläggande utbildningen på villkor att skolgången fortsätter utan avbrott.

Ersättning för skolresor betalas inte för elever som antagits genom den sekundära elevantagningen

III. Sekundär elevantagning till andra årskurser

Ovanstående principer för den sekundära elevantagningen ska i tillämpliga delar iakttas också då elever söker elevplats mitt under skolgången, dvs. elever som söker plats i andra årskurser än årskurs 1 eller årskurs 7, under förutsättning att det finns lediga elevplatser i den aktuella årskursen.

Ansökningstiden för den sekundära elevantagningen går ut den 15 januari varje år, och efter det fattas beslut om elevantagningen.

Rätten till en elevplats inom den sekundära elevantagningen är i kraft till slutet av den grundläggande utbildningen på villkor att skolgången fortsätter utan avbrott.

Ersättning för skolresor betalas inte för elever som antagits genom den sekundära elevantagningen.

Maximalt antal elever i den svenska grundläggande utbildningen 2024–2025

ÅrskursAntal elever totalt
Åk 157
Åk 257
Åk 357
Åk 460
Åk 557
Åk 664
Åk 7114
Åk 884
Åk 9100