Lapsi kirjoittaa paperille punaisella kynällä.
Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin oman kunnan kouluun. Tällaisessa toissijaisessa oppilaaksiotossa opetuksen järjestäjä määrittelee perusteet oppilaaksiotolle. Lain mukaisesti kaikkia hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Kauniaisten kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti toissijaisen oppilaaksioton perusteista 7.11.2016.

Toissijaisen oppilaaksioton perusteet

  1. Oppilaalla, joka osallistuu kunnalliseen maksuttomaan esiopetukseen Kauniaisissa, on oikeus toissijaiseen oppilaspaikkaan Mäntymäellä. Oppilas, joka suorittaa vuosiluokkaa 6 Mäntymäellä, voi halutessaan jatkaa Kasavuoressa vuosiluokat 7-9.
  2. Oppilaalla, jolla on hakuhetkellä sisarus Kauniaisten perusopetuksen oppilaana vuosiluokilla 1-8, on oikeus toissijaiseen oppilaspaikkaan Kauniaisten perusopetuksessa. Sisarusperustetta ei sovelleta, jos hakijan sisarus on perusopetuksen viimeisellä luokalla (9.) hakutilanteessa.
  3. Oppilaaksioton perusteita noudatetaan luetellussa järjestyksessä. Jos jäljellä olevia toissijaisia oppilaspaikkoja hakee saman kriteerin perusteella useampi kuin mitä vapaita paikkoja on tarjolla, paikat jaetaan arpomalla. Sen jälkeen, kun toissijainen oppilaaksiotto kriteereillä 1 ja 2 on tehty, suoritetaan toissijaista oppilaspaikkaa hakeneiden kesken arvonta jäljellä olevien oppilaspaikkojen täyttämiseksi. Jos hakijoiden joukossa on useampi samasta perheestä, kohdellaan heitä yhtenä hakijana. Jos viimeinen arvottu toissijainen oppilaspaikka menee tällaiselle hakijalle, suoritetaan arvonta viimeisestä
    toissijaisesta oppilaspaikasta uudelleen.

Toissijaisten oppilaspaikkojen hakuaika päättyy vuosittain tammikuussa (15.1.), jonka jälkeen tehdään oppilaaksiottopäätös toissijaisista oppilaista.

Toissijaisessa oppilaaksiotossa valitun oppilaan koulumatkoja ei korvata. Päätöksen mukaan valiokunta määrää lukuvuosittain oppilaaksioton enimmäismäärät. Kauniaisten suomenkieliseen perusopetukseen voidaan ottaa oppilaita toissijaisessa oppilaaksiotossa vain, jos asetettu enimmäisoppilasmäärä mahdollistaa sen. Kauniaislaisille oppivelvollisuusikäisille koulupaikka Kauniaisten suomenkielisessä perusopetuksessa taataan aina, myös enimmäisoppilasmäärän ylittyessä.

Toissijaisia oppilaspaikkoja ovat ne paikat, jotka ovat jääneet täyttämättä ensisijaisessa oppilaaksiotossa (kauniaislaiset oppilaat). Uusia opetusryhmiä ei perusteta toissijaisen oppilaaksioton johdosta, eikä se saa aiheuttaa lisäkustannuksia tai tarvetta lisäresurssiin. Enimmäisoppilasmäärän suuruuteen vaikuttaa esiopetuksessa olevien oppilaiden määrä sekä varautuminen niihin oppilaisiin, jotka koulupolun aikana muuttavat Kauniaisiin sekä opetusryhmien koko.

Suomenkielisen perusopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2021-2022

Luokka-asteOppilaita yhteensä (pl. kielikylpy)Oppilaita kielikylvyssä
Lk 15321
Lk 25620
Lk 37020
Lk 44420
Lk 55721
Lk 66220
Lk 710020
Lk 89820
Lk 911120
Toissijaisten oppilaspaikkojen hakuaika lukuvuodelle 2021-2022 päättyi 28.1.2021, jonka jälkeen tehdään oppilaaksiottopäätös toissijaisista oppilaista.