Koululaisia, lapsia, koulu, granipäivä.

Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin oman kunnan kouluun. Tällaisessa toissijaisessa oppilaaksiotossa opetuksen järjestäjä määrittelee perusteet oppilaaksiotolle. Lain mukaisesti kaikkia hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti.

Kauniaisten kaupungin suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta päivitti oppilaaksioton perusteita 22.11.2023.

Valiokunta päättää vuosittain enimmäisoppilasmäärät. Jos valiokunnan päättämät enimmäisoppilasmäärät sen sallivat, oppilaita otetaan toissijaisessa oppilaaksiotossa. Kauniaislaisille oppivelvollisuusikäisille taataan aina koulupaikka Kauniaisten suomenkielisessä perusopetuksessa, myös enimmäisoppilasmäärän ylittyessä.

Oikeutettuja peruskoulun oppilaspaikkaan Kauniaisissa

Oikeutettuja peruskoulun oppilaspaikkaan Kauniaisissa ovat:

  1. Kauniaisissa asuvat oppilaat (ensisijainen oppilaaksiotto)
  2. Kauniaisiin erillisellä päätöksellä toissijaisen oppilaaksioton kautta oppilaspaikan saaneet oppilaat.

Oikeus on voimassa niin kauan kuin oppilas asuu Kauniaisissa, tai toissijaisen oppilaaksioton osalta, perusopetuksen loppuun saakka koulunkäynnin jatkuessa keskeytyksettä.

Kauniainen tarkistaa oppilaiden asuinpaikat säännöllisesti väestötietojärjestelmästä, mm. ennen lukuvuoden alkamista.

Jos oppilas menettää 1 kohdassa mainitun oikeutensa oppilaspaikkaan kotikunnan muuttuessa muuksi kuin Kauniainen, oppilas on velvollinen hakemaan oppilaspaikan toissijaisen oppilaaksioton kautta, mikäli haluaa edelleen käydä koulua Kauniaisissa. Hakemus voidaan jättää milloin tahansa lukuvuoden aikana. Oppilaspaikka myönnetään oppilaalle, joka on osallistunut opetukseen Kauniaisissa. Päätös on voimassa vastaavalla tavalla kuin muun toissijaisen oppilaaksioton kohdalla perusopetuksen loppuun saakka koulunkäynnin jatkuessa keskeytyksettä.

Toisessa kunnassa asuvien oppilaiden matkakustannukset jäävät huoltajien tai oppilaan asuinkunnan maksettavaksi.

Jos 2 kohdan mukainen oppilas vaihtaa koulua muualla sijaitsevaan kouluun kesken koulunkäynnin ja siten menettää 2 kohdassa mainitun oikeutensa oppilaspaikkaan, oppilas on velvollinen hakemaan oppilaspaikan toissijaisen oppilaaksioton kautta osioissa II ja III määrätyn mukaisesti, mikäli haluaa uudelleen käydä koulua Kauniaisissa.

Toissijainen oppilaaksiotto vuosiluokille 1 ja 7

Toisessa kunnassa asuva oppilas voi hakea Kauniaisten peruskouluun toissijaisena hakijana. Toissijaiset hakijat valitaan seuraavassa etusijajärjestyksessä, edellyttäen, että vapaita paikkoja on osiossa I mainittujen oppilaiden jälkeen.

Kielikylpyluokkien oppilaiden valinnassa noudatetaan samoja periaatteita, mutta edellytetään, että hakijan kielitaito vastaa aloittavan luokan kielitaitotasoa. Kielitaito on voitu hankkia kielikylpyopetuksessa, kotikielenä tai asumalla vahvasti ruotsinkielisessä ympäristössä. Tarvittaessa oppilaan kielitaito arvioidaan haastattelun kautta.

Toissijaisten oppilaspaikkojen hakuaika päättyy vuosittain 15. tammikuuta, jonka jälkeen tehdään oppilaaksiottopäätös toissijaisista oppilaista.

Oikeus oppilaspaikkaan on voimassa toissijaisen oppilaaksioton osalta perusopetuksen loppuun saakka koulunkäynnin jatkuessa keskeytyksettä.

Toissijaisessa oppilaaksiotossa valitun oppilaan koulumatkoja ei korvata.

Toissijaisen oppilaaksioton periaatteet
1. Mikäli oppilaspaikkoja on riittävästi,-          toisessa kunnassa asuva lapsi, joka osallistuu kunnalliseen maksuttomaan esiopetukseen Kauniaisissa, on etuoikeutettu toissijaiseen oppilaspaikkaan Mäntymäen koulussa.
2. Mikäli oppilaspaikkoja on riittävästi,-          toisen kunnan oppilas, jolla on hakuhetkellä sisarus Kauniaisten perusopetuksen oppilaana vuosiluokilla 1-8, on etuoikeutettu toissijaiseen oppilaspaikkaan Kauniaisten perusopetuksessa.
3. Oppilaaksioton periaatteita noudatetaan edellä luetellussa järjestyksessä. Jos jäljellä olevia toissijaisia oppilaspaikkoja hakee saman perusteen perusteella enemmän oppilaita kuin mitä vapaita paikkoja on tarjolla, paikat jaetaan arpomalla.
4. Sen jälkeen, kun toissijainen oppilaaksiotto on tehty perusteilla 1 ja 2, suoritetaan toissijaista oppilaspaikkaa hakeneiden kesken arvonta jäljellä olevien oppilaspaikkojen täyttämiseksi. Jos hakijoiden joukossa on useampi samasta perheestä, kohdellaan heitä yhtenä hakijana. Jos viimeinen arvottu toissijainen oppilaspaikka menee tällaiselle hakijalle, suoritetaan arvonta viimeisestä toissijaisesta oppilaspaikasta uudelleen. Toissijaisessa oppilaaksiotossa ilman oppilaspaikkaa jääneistä muodostetaan jonotuslista arvonnan tuloksen mukaisesti. Heille tarjotaan oppilaspaikka arvontajärjestyksessä, jos paikkoja vapautuu. Päätös on toissijaisessa oppilaaksiotossa ilman oppilaspaikkaa jääneiden osalta voimassa lukuvuoden alkuun saakka.
Toissijainen oppilaaksiotto muille vuosiluokille

Edellä mainittuja toissijaisen oppilaaksioton periaatteita noudatetaan soveltuvin osin myös kesken koulupolun oppilaspaikkaa hakevien kohdalla, eli myös muille kuin 1. tai 7. luokan paikkaa hakeville, edellyttäen, että kyseisillä vuosiluokilla on vapaita oppilaspaikkoja.

Toissijaisten oppilaspaikkojen hakuaika päättyy vuosittain 15. tammikuuta, jonka jälkeen tehdään oppilaaksiottopäätös.

Oikeus oppilaspaikkaan on voimassa toissijaisen oppilaaksioton osalta perusopetuksen loppuun saakka koulunkäynnin jatkuessa keskeytyksettä.

Toissijaisessa oppilaaksiotossa valitun oppilaan koulumatkoja ei korvata.

Suomenkielisen perusopetuksen enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2024-2025
Luokka-aste Oppilaita yhteensä (pl. kielikylpy)
Oppilaita kielikylvyssä
Lk 1 40 20
LK 2 51 23
LK 3 56 14
LK 4 64 19
LK 5 55 19
LK 6 73 15
Yhteensä 339 110

 

Luokka-aste Oppilaita yhteensä (pl. kielikylpy) Oppilaita kielikylvyssä
LK 7 97 20
LK 8 98 19
LK 9 110 15
Yhteensä 305 54