Tillbaka till aktuellt
15.2.2022

I huvudstadsregionen har flera begränsningar avvecklats under februari, eftersom epidemiläget i jämn takt har utvecklats mot det bättre. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar att arbetsgivare från och med den 1 mars gradvis kan övergå från omfattande distansarbete till kombinerat distans- och närarbete. När samhället frigörs från begränsningar, framhävs betydelsen av såväl folkets som verksamhetsidkarnas ansvarsfullhet och goda hälsosäkerhetsåtgärder.  

Coronaviruset förekommer fortfarande i stor utsträckning i hela huvudstadsregionen. Sjukhusbelastningen som orsakas av coronapatienter har sjunkit från föregående vecka på både intensiv- och bäddavdelningarna, om än långsammare än tidigare. 

Ansvarsfull verksamhet framhävs allt mer när begränsningarna avvecklas. I olika slags utrymmen som är öppna för allmänheten samt i kundutrymmen bör man fortsättningsvis fästa uppmärksamhet vid åtgärder som kan användas för att hindra spridningen av coronavirus (58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar). Kunderna ska ha möjlighet till att rengöra händerna. Kunderna och deltagarna ska också få anvisningar om att upprätthålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och andra motsvarande förfaranden. Dessutom bör man fortsätta den effektiverade rengöringen av lokaler och ytor. 

Klienters och deltagares vistelse ska fortfarande ordnas så utspritt som möjligt och kundplatserna ska placeras tillräckligt långt från varandra. Ovannämnda krav i enlighet med paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar gäller enligt lag utan enskilda beslut till och med den 30 juni 2022.  

Därutöver rekommenderar koordineringsgruppen att man även vid privata tillställningar följer rekommendationerna om hälsosäkerhet, såsom att delta endast om man är helt frisk, iaktta god handhygien och hålla tillräckliga avstånd. 

I huvudstadsregionen gäller tills vidare en omfattande rekommendation om användning av ansiktsmask. Användning av ansiktsmask rekommenderas fortfarande oberoende av vaccinationsskyddets nivå för alla som fyllt 12 år, när man befinner sig i offentliga lokaler inomhus eller i trafikmedel där det även finns andra människor. Ansiktsmask rekommenderas även i skollokaler från och med årskurs sex. Verksamhetsidkare har fortfarande ingen anledning till att lätta på praxis gällande användning av ansiktsmask.  
 
Koordineringsgruppen beslutade att skolorna kan frångå rekommendationen om användning av ansiktsmask för årskurs 3–5 från och med den 1 mars. Det är fortfarande tillåtet att använda ansiktsmask om man vill och skolorna fortsätter att tillhandahålla ansiktsmasker. 
  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande 

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. 

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen. 

Grankullas beredningsledningsgrupp behandlar förslagen onsdagen 16.2.