Tillbaka till aktuellt
25.3.2022

En kommun ska enligt kommunallagen ha en kommunstrategi, där fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi.

I Grankulla inleddes beredningen av stadsstrategin 2023-2030 redan senaste höst. Under den ca halvårslånga processen ha förutom fullmäktigeledamöter också invånare, personal och olika intressenter fått komma med åsikter om strategin och målsättningarna.

Strategiutkastet som nu stadsstyrelsen behandlar innehåller följande värderingar: Invånarfokus, Öppenhet, Gemenskap och jämställdhet och Ansvar och hållbarhet.

Strategin är indelad i  tre teman, vilka är: En stad med resurssmart verksamhet, En trygg, grönskande fotgängarstad, Med fokus på invånarna. Under varje tema finns 2-6 målsättningar med noggrannare delmålsättningar.

Stadens vision föreslås vara: Ett handlingskraftigt och välmående Grani som bygger framtiden på ett resurssmart sätt.

Fullmäktige behandlar och godkänner stadsstrategin på sittmöte 25.4. Efter detta ska strategin implementeras inom alla verksamheter och resultatområden. Årligen mätbara målsättningar ställs upp i samband med att varje års budget godkänns.

Läs närmare om beredningen och utkasten för strategidokumenten: