De ungas egen påverkningsgrupp är en stor fördel för de unga kommuninvånarna. Påverkningsgruppens uppgift är att följa det kommunala beslutsfattandet och iaktta att de unga hörs på riktigt i ärenden som gäller dem. Påverkningsgruppen kan också ordna olika evenemang efter smak och tycke. Gruppens verksamhet är i hög grad beroende på gruppens medlemmars egna önskemål, dvs. gruppen har full möjlighet att inverka på verksamhetens innehåll.

Ungdomsfullmäktige kan utse företrädare till fullmäktige, social- och hälsovårdsutskottet, samhällstekniska utskottet, byggnadsutskottet, utskotten för undervisning och småbarnspedagogik samt kultur- och fritidsutskottet. De valda företrädarna har närvaro- och yttranderätt vid dessa organs sammanträden, förutom när de dokument som behandlas innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Ungdomsfullmäktige 2021-2022

Tove Klockars, ordförande
Mikael Niemelä, vice ordförande
Eskil Ehnholm
Ava Lindfors
Jenna Meri
Eva Sundberg
Robi Vasko
Albin Antas