Tillbaka till aktuellt
1.10.2021 | Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet fortsätter resten av hösten utan att ändra på gruppstorlekar. De grupper som startat som nätkurs fortsätter som nätkurs till slutet av terminen.

-Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation om två meters säkerhetsavstånd är i kraft till slutet av året.

https://minedu.fi/documents/1410845/65547850/THL+UKM+rekommendation+till+h%C3%B6gskolor+och+anordnare+av+utbildning+5.8.2021.pdf/494eedc8-6ed0-f678-adcb-0160680752e6/THL+UKM+rekommendation+till+h%C3%B6gskolor+och+anordnare+av+utbildning+5.8.2021.pdf/THL+UKM+rekommendation+till+h%C3%B6gskolor+och+anordnare+av+utbildning+5.8.2021.pdf?t=1628138564275

-Lagen om smittsamma sjukdomar 58 c § om att verksamhetens deltagare skall fördelas så glest som möjligt är i kraft till slutet av året.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161227#L6P58c

Vi fortsätter att följa med hur situationen utvecklas och rekommendationerna ändras. Vi utvärderar situationen på nytt när vårterminen närmar sig.