Understöd

Anvisning för sökande av reparations- och energiunderstöd 2016

Ansökningstiden för reparations- och energiunderstöd av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har börjat. Ansökningstiden går ut 24.3.2016. ARA:s ansökningsblanketter och eventuella bilagor ska lämnas till Grankulla stads registratur senast vid utgången av ansökningstiden.

Understöd ansöks med ARA:s blanketter ARA 35, ARA 36a och ARA 36d. Blanketterna och information om förutsättningarna för beviljande och om godtagbara reparationsåtgärder finns på www.ara.fi.

ARA:s reparations- och energiunderstöd år 2016

För sådana bostadshus eller lägenheter i Grankulla som är i bostadsbruk året om kan understöd ur statsmedel sökas enligt följande:
  1. Understöd för reparation av åldringars och handikappades bostäder
  2. Understöd för granskning av bostadsbyggnads skick när det är fråga om fuktskadad byggnad som orsakar sanitära olägenheter
  3. Behovsprövat energiunderstöd för småhus (mer information om de åtgärder som kan beviljas understöd via denna länk)

ARA beviljar också hissunderstöd samt understöd för avlägsnande av rörelsehinder. Mer information om hur man ansöker om dessa finns på ARA:s webbplats.

Ansökningsblanketter och ytterligare information på ARA:s webbplats www.ara.fi eller ARA tfn 020 610 125.

Ansökningar jämte bilagor ska lämnas in senast 24.3.2016:
Grankulla stad/registraturen
PB 52
02701 Grankulla

eller Grankullavägen 10 (besöksadress)

Grankulla 29.1.2016 Byggnadstillsynen