HISS- OCH TILLGÄNGLIGHETSUNDERSTÖD


Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar understöd för att installera en ny hiss i ett gammalt flervåningshus. Det understöd som beviljas utgör högst 45 procent av de godkända installationskostnaderna.

ARA beviljar understöd för att installera en ny hiss i ett flervåningshus som inte har hiss sedan tidigare. Understödet ska sökas och tas emot av byggnadens ägare, t.ex. ett bostadsaktiebolag.

Ansökningstiden för understödet är kontinuerlig. ARA beviljar hissunderstöd motsvarande högst 45 procent av de totala godkända kostnaderna. Arbetena kan inledas efter att det egentliga understödsbeslutet fattats. Det är dessutom möjligt att inom ramen för de befintliga anslagen få tilläggsunderstöd av Grankulla stad motsvarande högst 10 procent av de godkända installationskostnaderna för en hiss.

Understöd för avlägsnande av rörelsehinder

Utöver hissunderstöd beviljar ARA också understöd för avlägsnande av rörelsehinder, t.ex. automatisering av ytterdörrar och byggande av ramper, breddning av dörröppningar och montering av räcken.

Understöd för anskaffning av en rullstolshiss kan beviljas om ARA anser hissen vara ändamålsenlig.

Hissunderstödsanvisningen

Ansökningar om hissunderstöd ska lämnas in till samhällstekniska utskottet på adressen:

Grankulla stad/Registraturen, PB 52, 02701 Grankulla.

Bifoga med ansökan en kopia av ARA:s beslut, byggnadstillsynens protokollet för slutbesiktningen, samt en utredning över de verkliga byggnadskostnaderna med verifikat.