Ett undantagsbeslut ska sökas för ett byggprojekt om man i byggandet vill göra undantag från bestämmelser, förbud och andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder och som har utfärdats i markanvändnings- och bygglagen eller med stöd av den.

Ett undantag får inte medföra olägenheter med tanke på planläggningen, genomförandet av planen eller annan reglering av områdesanvändningen, försvåra möjligheterna att uppnå målen för naturvården eller försvåra möjligheterna att uppnå målen för skyddet av den byggda miljön. Undantag får inte beviljas om det leder till byggande med betydande konsekvenser eller annars har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda och skadliga konsekvenser.

Sökanden ska ange ett särskilt skäl för undantaget. Ett särskilt skäl ska ansluta till användningen av tomten eller området, dvs. det kan inte vara ett personligt skäl för sökanden. Undantaget ska i regel leda till ett bättre resultat för t.ex. stadsbilden, miljön, säkerheten, servicenivån, byggnadens användning, skyddsmålen eller trafikförhållandena än vad som kan uppnås genom byggande enligt bestämmelserna.

Hur man ansöker om undantag

Ansökan om undantagsbeslut ska lämnas in skriftligen till markanvändningsenheten på blanketten nedan.

Viktig information om ansökan

Sökanden ska ange ett särskilt skäl för undantaget.

En situationsplan ska fogas till ansökan. Ur planen ska både befintliga och planerade byggnader eller byggåtgärder på byggplatsen framgå.

Om fastigheten har flera ägare, behövs underskrift eller fullmakt av samtliga ägare för att tillstånd ska kunna sökas.

Om sökanden är:

  • en person som inte äger byggplatsen, behövs fullmakt eller annat befullmäktigande från fastighetsägaren för att tillstånd ska kunna sökas,
  • ett dödsbo, behövs antingen förtydligande av lagfart eller utöver det gamla lagfartsbeviset en av magistraten bekräftad förteckning över delägarna i en bouppteckning,
  • ett bolag eller en förening, behövs också utdrag ur handels-/föreningsregistret, av vilket framgår firmateckningsrätten,
  • ett bostadsaktiebolag, behövs också utdrag ur protokollet från den bolagsstämma där beslut har fattats om att ansöka om tillstånd. I mindre betydande projekt räcker utdrag ur protokollet för husbolages styrelsemöte där beslut har fattats om att ansöka om tillstånd.

En utredning om hörande av grannarna ska fogas till ansökan om sökanden själv tar hand om att höra grannarna. En förteckning över de grannar som ska höras fås på begäran av den som bereder lovet. Grannfastigheterna kan ha flera ägare och i så fall ska man begära underskrift av alla på blanketten. Sökanden kan också låta staden sköta hörandet av grannarna, helt eller delvis. Då tar staden ut avgift för hörande av grannar enligt taxan.

Ansökan med bilagor lämnas till markanvändningsenheten.

Kartor och handlingar kan beställas hos markanvändningsenhetens kundtjänst. Handelsregisterutdrag kan beställas hos Patent- och registerstyrelsen, se dokumentbeställningar.

Handläggning av ansökan om undantag

Undantagsbeslut fattas i Grankulla av stadsstyrelsen efter att ärendet har behandlats i samhällstekniska utskottet. Markanvändningschefen fattar beslutet om det gäller bostadsbyggande i separata byggnader då planen kräver att byggnaderna kopplas samman.

Undantagsbeslut meddelas efter anslag, och den som saken gäller anses ha fått del av beslutet när det har meddelats. Om meddelandet av ett beslut som meddelas efter anslag informeras på anslagstavlan hos den myndighet som fattar beslutet före den dag beslutet meddelas. Beslutet skickas till sökanden, de myndigheter som anges i markanvändnings- och byggförordningen och dem som i en anmärkning eller annars särskilt har begärt det.

Taxa för undantagsbeslut

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Aicha Löf

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning