Rakennushanketta varten on haettava poikkeamispäätös, mikäli rakentamisessa halutaan poiketa asemakaavasta tai maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakijan on esitettävä erityinen syy poikkeamiselle. Erityisen syyn tulee olla tontin tai alueen käyttöön liittyvä syy, ei hakijan henkilökohtainen syy. Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan tulokseen esimerkiksi kaupunkikuvan, ympäristön, turvallisuuden, palvelutason, rakennuksen käytön, suojelutavoitteiden tai liikenneolojen kannalta, kuin mihin päästäisiin säännösten mukaisella rakentamisella.

Poikkeamisen hakeminen

Poikkeamispäätöstä haetaan kirjallisesti maankäyttöyksiköltä alla olevalla hakemuslomakkeella.

Hakemuksessa huomioitavia asioita

Hakijan on esitettävä erityinen syy poikkeamiselle.

Hakemukseen on liitettävä asemapiirros, josta käyvät ilmi sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla.

Mikäli kiinteistöllä on useita omistajia, tarvitaan allekirjoitus tai valtakirja kaikilta omistajilta luvan hakemiseen.

Mikäli hakijana on:

  • henkilö, joka ei omista rakennuspaikkaa, tarvitaan valtakirja tai muu valtuutus kiinteistön omistajalta luvan hakemiseen,
  • perikunta, tarvitaan joko selvennyslainhuuto tai vanhan lainhuudon lisäksi maistraatissa vahvistettu perukirjan osakasluettelo,
  • yhtiö tai yhdistys, tarvitaan myös kaupparekisteri-/ yhdistysrekisteriote, josta selviää nimenkirjoitus-oikeus,
  • asunto-osakeyhtiö, tarvitaan myös yhtiökokouksen pöytäkirjan ote, jossa päätetään luvan hakemisesta. Merkitykseltään pienemmissä hankkeissa riittää taloyhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjanote, jossa päätetään luvan hakemisesta.

Hakemukseen on liitettävä selvitys naapurien kuulemisesta, jos hakija itse kuulee naapurit. Listan kuultavista naapureista voi pyytää luvan valmistelijalta. Naapurikiinteistöllä voi olla useampi omistaja, joiden kaikkien allekirjoitukset tulee pyytää lomakkeeseen. Luvan hakija voi myös jättää naapurien kuulemisen osittain tai kokonaan kaupungin tehtäväksi. Tällöin naapurien kuulemisesta peritään taksan mukainen maksu.

Hakemus liitteineen toimitetaan maankäyttöyksikköön.

Kartat ja asiakirjat voi tilata maankäyttöyksikön asiakaspalvelusta. Kaupparekisteriotteen saa Patentti- ja rekisterihallituksen asiakirjatilauksesta.

Poikkeamishakemuksen käsittely

Poikkeamispäätöksen tekee Kauniaisissa kaupunginhallitus yhdyskuntavaliokunnan käsittelyn jälkeen. Maankäyttöpäällikkö tekee poikkeamispäätöksen siltä osin kun se koskee asuntojen rakentamista eri rakennuksiin kaavan edellyttäessä niiden yhteen kytkemistä.

Poikkeamispäätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Julkipanon jälkeen annettavan päätöksen antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla. Päätös toimitetaan hakijalle, maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyille viranomaisille, muistutuksen jättäneille ja niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Poikkeamispäätöksen taksa

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö

Aicha Löf

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö