Fullmäktige godkände Utvecklingsbilden för markanvändning och boende i Grankulla 2023-2040 vid sitt sammanträde 19.6.2023 § 37 och 28.8.2023 § 46.

Utvecklingsbilden är ett strategiskt dokument som kompletterar planläggningen och utarbetas som stöd för användningen och utvecklingen av markområden. I egenskap av en översiktlig plan placerar den sig i markanvändningshierarkin jämsides med generalplanen som ett inofficiellt målprogram som styr detaljplaneringen. Utvecklingsbilden är en beskrivning av den framtida markanvändningen samt de faktorer som inverkar på den och de ändringar markanvändningen orsakar. I utvecklingsbilden beaktas bland annat befolkningsutvecklingen, hållbarheten och utvecklingsbehoven i servicen, befintliga markanvändningsplaner, den omgivande områdesstrukturen, eventuella projekt samt allmänna samhälleliga förändringar. Dessutom anknyter utvecklingsbilden till Grankulla stads strategi som stadsfullmäktige godkände 25.4.2022.

Den föregående utvecklingsbilden i Grankulla godkändes av stadsfullmäktige 21.9.2015 (§ 53). Tidsperioden för utvecklingsbilden var åren 2015–2040. Den nu uppdaterade utvecklingsbilden har utförts som ett tjänsteuppdrag och den gäller för tidsperioden 2023–2040.