Valtuusto hyväksyi Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:n kokouksessaan 21.9.2015 § 53.

Maankäytön ja asumisen kehityskuva on kaavoitusta täydentävä, alueiden käytön ja kehittämisen tueksi laadittava strateginen asiakirja, joka yleispiirteisenä suunnitelmana sijoittuu maankäytön hierarkiassa yleiskaavan rinnalle asemakaavoitusta ohjaavaksi, mutta epäviralliseksi tavoiteohjelmaksi. Kehityskuvassa otetaan huomioon muun muassa väestön kasvu, palvelujen kestävyys ja kehitystarpeet, työpaikkojen kehitys, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat, ympäröivä aluerakenne ja mahdolliset hankkeet sekä yleiset yhteiskunnalliset trendit. Kehityskuva ohjaa yleiskaavan tavoin asemakaavoitusta ja näyttää suuntaa kaupungin maankäytön kehittämiselle sekä uuden asuntotuotannon ja palveluiden sijoittamiselle, mutta sillä ei ole oikeusvaikutuksia.

Ensimmäinen kehityskuva valmistui vuonna 2010 ja se koski vuosia 2009–2017. Valtuuston 21.9.2015 hyväksymä kehityskuva ulottuu aina vuoteen 2040 asti. Sitä on tarkoitus päivittää jatkossa n. 5 vuoden välein. Kehityskuvan tavoitteena on mahdollistaa Kauniaisten elinvoimaisuus ja hallittu kasvu paikalliset erityispiirteet huomioiden.

Kehittäminen painottuu jo ennestään tehokkaimmin rakennetuille alueille, asemien vaikutuspiiriin, pää- ja kokoojakatujen varsille sekä harkitusti ja vähäisessä määrin pientalorakenteen reuna-alueille tai sisäosiin. Jatkosuunnittelussa on tärkeää, että kussakin aloitettavassa asemakaavan muutoksessa huomioidaan erityisesti rakentamisen sijoittuminen ympäristöönsä, virkistysyhteydet sekä luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot. Väestönkasvun tavoitteena on 10 000 asukasta vuoteen 2020 ja 12 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä. Tavoite noudattaa pääkaupunkiseudun yhden prosentin vuosittaista kasvutavoitetta.