Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 2.10.2023 § 145 att utarbeta en detaljplaneändring i fråga om rekreationsområdet 4-9903-100 (Stationsvägen 26, simhallsområdet) i 4:e stadsdelen.

Målet är att möjliggöra placeringen av en ny finskspråkig skola och en simhall på området. Dessutom granskas områdesreserveringarna för rekreationsområdena och deras detaljplanebeteckningar och planbestämmelser uppdateras.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt från och med 26.10.2023 vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/Ak244sv.

Kontakta oss

Minna Penttinen

Markanvändningschef
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning