Ändringsområdet omfattar tomt 16 i kvarter 87 och tomt 12 i kvarter 90 i 6:e stadsdelen, samt rekreations- och gatuområden (Norra Heikelvägen 23–25). I planändringen ingår en bindande ändring av tomtindelningen.

Målet är att ändra detaljplanen för tomt 16 i kvarter 87 så att volymen och placeringen av byggrätten på tomten ses över. I samband med planändringen kommer man också att se över bruksändamålet för tomt 12 i kvarter 90 samt områdesreserveringarna för rekreations- och gatuområdena och funktionerna på dem. Samtidigt uppdateras planbeteckningarna och -bestämmelserna för nämnda områden.

Förslaget var framlagt enligt 27 § i MarkByggF 4.4.2019–6.5.2019.

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning