Ändringsområdet omfattar tomt 11 i kvarter 49 i 4:e stadsdelen (Brandkårsvägen 9).

Målsättningen är att ändra tomtens bruksändamål till boende i flervåningshus samt att skydda den gamla brandstationsbyggnaden och undersöka möjligheterna att ändra bruksändamålet för även den till boende.

Förslaget var framlagt enligt 27 § i MarkByggF under tiden 11.6.2020–11.8.2020.

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning