Ändringsområdet omfattar kvarter 200 i 1:a stadsdelen samt parkområden. I planändringen ingår en bindande ändring av tomtindelningen.

Målet är att ändra användningsändamålet för östra delen av kvarter 200 till boende utan att öka den totala byggrätten. Samtidigt granskas användningsändamålet för den västra delen av kvarteret samt områdesreserveringarna för rekreationsområdena, och detaljplanebeteckningarna och planbestämmelserna uppdateras. I anslutning till detaljplaneändringen granskas byggnadernas och gårdsområdets skyddsvärden inom planområdet, och skyddsbestämmelser utfärdas vid behov.

Förslaget var framlagt enligt 27 § i MarkByggF under tiden 16.2.2023–20.3.2023.

Kontakta oss

Nina Forsberg

Markanvändningsingenjör
Organisation
Samhällsteknik – Markanvändning