Buller och skakningar

Entreprenören eller arrangören av ett evenemang bör ur Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter (24 §) kontrollera, ifall den planerade verksamheten är av sådan karaktär, att en anmälan i enlighet med miljöskyddslagens 118 § bör göras.

Anmälan om buller enligt 118 § miljöskyddslagen

Olika slags verksamhet, såsom byggarbeten, gatuarbeten, större schaktningsarbeten och offentliga tillställningar kan förorsaka speciellt störande buller eller skakningar som stör invånarna i omgivningen eller deras arbete. Därför skall anmälan om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt, speciellt störande buller eller skakningar göras till kommunens miljövårdsmyndighet enligt 118 § miljöskyddslagen. Buller och skakningar anses vara speciellt störande om de överstiger normalt bakgrundsbuller eller normala bakgrundsskakningar.

Verksamhetsutövaren eller arrangören av ett evenemang skall lämna bulleranmälan till miljöenheten i god tid, likväl senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Om exempelvis byggherren emellertid beställer entreprenaden så att entreprenören inte kan fullgöra anmälningsskyldigheten i tid, bör byggherren lämna en anmälan i förväg och vid behov komplettera anmälan senare.

Om projektet genomförs inom flera kommuners område, lämnas anmälan till Nylands miljöcentral.