Permanent placering av kablar, utrustning och strukturer i ett allmänt område, till exempel ett gatu- eller parkområde kräver ett placeringstillstånd. Ett placeringstillstånd krävs även om det för platsen tidigare sökts ett bygglov- eller åtgärdstillstånd och även om användningen av marken är föremål för ett hyresavtal med staden.

Ansök om placeringstillstånd:                                                    

Ett placeringstillstånd ansöks från tjänsten Lupapiste.fi. Som bilaga för placeringstillståndet ska det lämnas in en plan över placeringen som gjorts av en expert inom kommunal teknik.

Placeringsplanen måste göras på en uppdaterad bas- eller ledningskarta (baskartor från Grankullas markanvändningsenhet och ledningskartor från Esbo stad, Johtotietopalvelu).

Alla strukturer som placeras inom det allmänna området måste kartläggas. Kartdata måste skickas till Grankulla stads markanvändningsenhet och Esbo stads stadsmätning. Arbeten för vilka kartdata inte har skickats in, kan tolkas som ofullständiga.

Om privata ledningar, utrustning och strukturer (byggnadsfundament, källare, etc.). sträcker sig över till det allmänna området mer än vad som är tillåtet enligt stadsspecifika byggorder, ska en separat placeringslovsansökan eller samtycke för strukturerna göras med tillståndsgivaren.

Allmänna villkor för placeringstillstånd:

 1. Tillståndshavaren ansvarar för installationen av kablar, utrustning och strukturer i enlighet med placeringstillståndet och planen. I händelse av konflikt följs instruktionerna från placeringstillståndet och tillsynsmyndigheten.
 2. Tillståndshavaren är ansvarig för alla skador som uppstår vid installation av kablar, utrustning och strukturer och för kostnaden för eftermontering.
 3. En grävanmälan måste göras innan arbetet påbörjas.
 4. Tillståndssökanden ansvarar för att erhålla alla andra nödvändiga tillstånd.
 5. Tillståndshavaren ansvarar för de rengöringsbehov som orsakas av arbetet.
 6. Arbetet måste slutföras inom ett år från utfärdandet av placeringstillstånd.
 7. Tillståndshavaren är skyldig, om staden så begär att under en period på tio år efter att tillståndet har beviljats , att flytta ledningen(-arna), utrustningen eller strukturen på egen bekostnad till en annan plats som staden har utsett.
 8. Efter att ha fått placeringstillståndet ansöker sökanden om ett grävtillstånd enligt instruktionerna.

Inget placeringstillstånd krävs:

 1. För kabelreparationer räcker enbart grävtillstånd/-anmälan.
 2. För korta, under 20 meter långa kablar i följande fall:
  a. Fastigheter där det inte finns något behov av att gå under gatan.
  b. I andra diskretionära fall angående fastighetsgränssnitt, tillsammans enligt utfärdaren av besluten för grävtillståndet och placeringstillståndet.
  c. För kabelinstallationer då rören är förinstallerade.
  d. För reparationer av lokala läckor. I det här fallet ansöks endast om ett grävningstillstånd och en ledningsundersökning beställs från staden Esbo stads mätningsenhet. I särskilda fall kan dock tillsynsmyndigheten kräva en ansökan om placeringstillstånd under den första granskningen.

Kontakta oss

Veli Keski-Kohtamäki

Underhållsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik