Johtojen, laitteiden ja rakenteiden pysyväisluonteinen sijoittaminen yleiselle alueelle, kuten katu- tai puistoalueelle vaatii sijoitusluvan. Sijoituslupa tarvitaan vaikka kohteelle haetaan rakennus- tai toimenpidelupaa ja vaikka maapohjan käytöstä tehdään kaupungin kanssa vuokrasopimus.

Sijoitusluvan hakeminen:

Sijoituslupa haetaan Lupapiste.fi – palvelusta. Sijoituslupahakemuksen liitteenä tulee toimittaa kunnallistekniikkaan perehtyneen asiantuntijan tekemä sijoitussuunnitelma.

Sijoitussuunnitelma on tehtävä ajantasaiselle kanta- tai johtokartalle (kantakartat Kauniaisten maankäytön tulosalue ja johtokartat Espoon kaupunkimittauksen Johtopalvelusta).

Kaikki yleiselle alueelle sijoitetut rakenteet on kartoitettava. Kartoitustiedot on toimitettava Kauniaisten kaupungin maankäyttöyksikköön ja Espoon kaupungin kaupunkimittaukseen. Työt, joiden kartoitustietoja ei ole toimitettu, voidaan tulkita keskeneräisiksi.

Jos yksityiset johdot, laitteet ja rakenteet (rakennuksen perustukset, kellari tms). ulottuvat yleiselle alueelle enemmän kuin kaupunkikohtainen rakennusjärjestys sallii, rakenteiden osalta tehdään erillinen sijoituslupahakemus tai -suostumus luvan myöntäjän kanssa.

Sijoitusluvan yleisehdot

1. Luvan saaja vastaa johtojen, laitteiden  ja rakenteiden asentamisesta sijoitusluvan ja –suunnitelman mukaisesti. Ristiriitatilanteissa noudatetaan sijoitusluvan ja valvojan ohjeita.
2. Luvan saaja vastaa kaikista johtojen, laitteiden ja rakenteiden asentamisesta aiheutuvista vahingoista ja jälkikorjausten kustannuksista.
3. Ennen työn aloittamista on tehtävä kaivuilmoitus.
4. Luvan hakija vastaa mahdollisesti muiden tarvittavien lupien hankkimisesta.
5. Luvan saaja vastaa työn aiheuttamasta siivoustarpeesta.
6. Työ on tehtävä vuoden kuluessa sijoitusluvan myöntämisestä.
7. Luvan saaja on velvollinen kymmenen vuoden kuluttua luvan myöntämisestä siirtämään kaupungin sitä vaatiessa johdon, laitteen tai rakenteen omalla kustannuksellaan toiseen kaupungin osoittamaan paikkaan.
8. Sijoitusluvan saatuaan hakija hakee kaivuluvan ohjeiden mukaan.

Sijoituslupaa ei tarvita:

1. Johtojen korjaustöille riittää pelkkä kaivulupa/-ilmoitus
2. Lyhyille alle 20 metrin pituisille johdoille seuraavissa tapauksissa:
    a.  Kiinteistöliitty missä, kun ei tarvitse alittaa katua.
    b.  Muissa kiinteistöliittymiä koskevissa harkinnanvaraisissa tapauksissa, joissa asiasta päättää kaivuluvan- ja sijoitusluvan myöntäjä yhdessä.
    c.  Kaapeliasennuksissa, kun putkitus on valmiiksi asennettu.
    d.  Paikallisten vuotokohtien korjauksissa. Tällöin haetaan vain kaivulupaa sekä tilataan johtokartoitus Espoon kaupungin kaupunkimittausyksiköltä. Erikoistapauksissa valvoja voi kuitenkin alkukatselmuksessa vaatia sijoitusluvan hakemista.

Ota yhteyttä

Veli Keski-Kohtamäki

Kunnossapitomestari
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka