Byggande eller någon annan åtgärd som kräver lov eller tillstånd kan inledas då lovet har beviljats och har vunnit laga kraft efter att tiden för sökande av ändring har gått ut. Myndigheten som beviljar lov eller tillstånd kan dock på ansökan bevilja rätt att påbörja byggnadsarbetena mot säkerhet innan bygglovet vunnit laga kraft. Rätt att påbörja arbetet innan lovet har vunnit laga kraft kan sökas redan i anslutning till bygglovsansökan eller med skild ansökan under tiden för sökande av ändring. Tiden för sökande av ändring för tjänsteinnehavarbeslut är 14 dagar från att beslutet meddelades, medan tiden för sökande av ändring för beslut av byggnadsutskottet är 30 dagar från det beslutet meddelades.

En avgift enligt taxan som har godkänts av Grankulla stadsfullmäktige tas ut för beslut om lov och tillstånd.

Tillståndsbeslut
Tillståndsbeslut meddelas efter anslag. Besluten publiceras på byggnadstillsynens elektroniska anslagstavla efter beslutsdatumet. Det stämplade beslutet överförs till Lupapiste dagen då beslutet meddelas, vilket är ungefär en vecka efter beslutsdatum. Tillståndsbeslutet finns sedan i Lupapiste under förutsättning att den som har öppnat projektet i Lupapiste.fi har gett läsaren rättigheter att se information om projektet.

Tillståndsbeslutet kan också sändas per post om sökanden särskilt begär det.

Tillståndets giltighetstid och förlängning
Ett beviljat tillstånd ger rätt att utföra en viss byggnadsåtgärd eller annan åtgärd som tillståndet gäller under tillståndets giltighetstid.

Ett bygglov förfaller om byggnadsarbetet inte har påbörjats inom tre år eller slutförts inom fem år från den dag beslutet meddelades. Åtgärden måste inte verkställas, utan man kan låta blir att genomföra ett projekt som beviljats lov, varvid lovet förfaller.

Om tillståndets giltighetstid inte räcker till för projektet kan man ansöka om förlängning av giltighetstiden medan tillståndet ännu är giltigt. Projektet kan beviljas en förlängning om förutsättningarna uppfylls enligt det som står i markanvändnings- och bygglagen. Det går att ansöka om förlängning via tjänsten Lupapiste.fi.