Ansökän om bygglov lämnas in via e-tjänsten

Bygglov
För att få bygga en byggnad måste man ha bygglov. Bygglov behövs också för sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med byggande, samt för att bygga ut en byggnad eller öka utrymmet som räknas till byggnadens våningsyta.

Andra reparationer och ändringar i en byggnad än sådana som nämns ovan kräver bygglov, om arbetet uppenbart kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras hälsomässiga förhållanden.

Åtgärdstillstånd
I stället för bygglov kan för byggandet sökas åtgärdstillstånd för uppförande av sådana konstruktioner och anläggningar, till exempel master, cisterner och skorstenspipor, beträffande vilka avgörandet av tillståndsärendet inte till alla delar kräver den styrning som annars behövs vid byggande.

Åtgärdstillstånd behövs dessutom för uppförande och placering av sådana konstruktioner eller anläggningar som inte betraktas som byggnader, om åtgärden inverkar på naturförhållandena, markanvändningen på det omgivande området eller stads- eller landskapsbilden. Åtgärdstillstånd behövs också för andra åtgärder som ändrar en byggnads exteriör än sådana som kräver bygglov samt för lägenhetsarrangemangen i ett bostadshus.

Hur man lämnar in ansökan
Ansökan om lov lämnas in i byggnadstillsynens e-tjänst Lupapiste.fi efter att huvudprojekteraren har kontrollerat att alla bilagor, utredningar och planer som behövs har sparats i e-tjänsten.

Du kan registrera dig i tjänsten Lupapiste.fi med hjälp av bankkoder eller mobilcertifikat. Närmare anvisningar finns på webbplatsen Lupapiste.

När projektet har registrerats som en ansökan i Lupapiste.fi tar myndigheten upp ärendet för behandling och begär de utlåtanden och utredningar som behövs via Lupapiste. I det här skedet fogas också stadsbildskommitténs utlåtande, som inhämtats i anslutning till förhandspresentationen, till projektet och kan läsas under fliken Bilagor.

Vid behov ska grannarna höras om ansökan, och hörandet kan skötas antingen av sökanden eller av staden. Uppgifter om grannarna kan hämtas i Lupapiste.fi under fliken Utlåtanden efter att ansökan har lämnats in. Sökanden kan välja att själv höra grannarna och använda formuläret för hörande av grannar som hjälp. Grannarna ska underteckna formulären, som sedan lämnas in i Lupapiste, för att hörandet ska kunna konstateras gjort.

Grannarna kan också höras elektroniskt via Lupapiste om sökanden har deras e-postadresser. Sökanden kan också överlåta hörandet av grannarna till myndigheten via Lupapiste. Avgift enligt taxan tas ut då myndigheten har hand om hörandet.

Det lönar sig att lämna in ansökan först sedan när ansökan är klar för behandling, dvs. när alla bilagor som behövs har sparats i Lupapiste.fi. Det går att komplettera en ansökan i Lupapiste, men då ska man meddela myndigheten om det via fältet för diskussion i högra kanten av sidan. Specificera i meddelandet exakt vad kompletteringen eller ändringen går ut på.