Rakennus- ja toimenpideluvat haetaan internetissä

Rakennuslupa
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Toimenpidelupa
Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Lupahakemuksen tekeminen
Lupahakemus laitetaan vireille rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa Lupapiste.fi:ssä sen jälkeen, kun pääsuunnittelija on tarkistanut, että kaikki tarvittavat liitteet selvitykset ja suunnitelmat on tallennettu asiointipalveluun.

Voit rekisteröityä Lupapiste.fi -asiointipalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilitunnisteella. Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät Lupapiste.fi -palvelun sivuilta.

Kun hanke on hakemuksena Lupapisteessä, viranomainen aloittaa asian käsittelyn ja pyytää tarvittavia lausuntoja ja selvityksiä Lupapisteen kautta. Ennakkoesittelyssä valmistunut kaupunkikuvatoimikunnan lausunto lisätään tässä vaiheessa hankkeelle ja se on luettavissa Liitteet-välilehdellä.

Lupahakemuksesta kuullaan tarvittaessa naapureita, joko hakijan tai kaupungin toimesta.
Naapurien tiedot voi hakea Lupapisteessä Lausunnot-välilehdellä sen jälkeen, kun hakemus on jätetty. Hakija voi halutessaan kuulla itse naapurit ja käyttää siinä apuna naapurinkuulemislomaketta. Naapureiden allekirjoittamat naapurinkuulemislomakkeet tulee palauttaa Lupapisteeseen, jotta kuulemisen voidaan katsoa tulleen suoritetuksi.

Naapurinkuulemisen voi suorittaa myös sähköisesti Lupapisteen kautta, mikäli hakijalla on tiedossaan naapurien sähköpostiosoitteet. Naapurinkuuleminen on mahdollista antaa myös viranomaisen tehtäväksi Lupapisteessä. Viranomaisen suorittamasta kuulemisesta peritään taksan mukainen maksu.

Hakemus kannattaa laittaa vireille vasta siinä vaiheessa, kun hakemus on valmis käsiteltäväksi eli kun kaikki tarvittavat liitteet on lisätty Lupapisteeseen. Hakemusta on mahdollista täydentää Lupapisteessä, mutta tällöin asiasta on ilmoitettava viranomaiselle sivun oikeassa laidassa olevan keskustelukentän kautta. Ilmoituksessa tulee yksilöidä mistä täydennyksestä tai muutoksesta on kyse.

Luvan hakuvaiheeseen liittyvää ohjeistusta:

Rakennesuunnittelun perusteet ja hankekuvaus (uudisrakentaminen, Topten OHJE ARK 06)
Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset (Topten OHJE ARK 11)