Missbruksförebyggande arbete

Det missbruksförebyggande arbetet ingår i främjandet av välmående, hälsa och säkerhet. Målet är att förebygga och minska missbruksrelaterade skador och problem både hos missbrukarna, deras närstående och i samhället.

För att förebygga missbruksrelaterade skador behöver hela samhället och hela befolkningen vara målet för det missbruksförebyggande arbetet.

Det missbruksförebyggande arbetet utgör en del av kommunens lagstadgade arbete för att främja hälsa och välfärd. Lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015) omfattar verksamhet som syftar till att minska skador som orsakas av alkohol, narkotika och penningspel samt att minska användningen tobaksprodukter. Enligt lagen grundar sig det missbruksförebyggande arbetet på samarbete, uppföljning av missbruk och skador som är relaterade till missbruk, tillgänglig vetenskaplig evidens och god praxis.

I Grankulla ansvarar arbetsgruppen för missbruksförebyggande arbete för uppgifterna inom det missbruksförebyggande arbetet. Arbetsgruppen är ett gemensamt lagstadgat organ som staden har utsett. Arbetsgruppen består av representanter från fritidstjänsterna, undervisningsväsendet, elevvården, församlingen, hälso- och sjukvården och socialtjänsterna.

Hur kan jag hjälpa en person med missbruksproblem?

Om du är orolig över en närståendes alkohol- eller droganvändning ska du tala öppet och ärligt med personen om saken. Innan du tar upp saken ska du fundera på din närståendes situation och försöka få klarhet i dina egna tankar. Bestäm på förhand vad du vill säga. Berätta för din närstående var hen kan få experthjälp (luvn.fi). Om din närstående inte är redo för det här kan du ändå ge information om de lokala alternativen.