Grankulla stads inköpsfakturor
Faktureringsadress: Grankulla stad
PB 1
02701 Grankulla

Fakturan ska uppfylla de krav på faktureringsuppgifter som fastställs i mervärdesskattelagen. Se Skattestyrelsens anvisning (vero.fi).

På fakturorna ska dessutom anges den beställande enhetens namn och person, en noggrann specificering av den beställda varan eller tjänsten och, i fråga om periodiskt återkommande fakturor, avtalsnumret. Se närmare instruktioner i faktureringsanvisningarna nedan.

Kontakt: ostolaskuryhma@kauniainen.fi

Nätfakturor

Vi tar emot enbart nätfakturor. Vi tar också emot bilagor till nätfakturor. Formatet PDF rekommenderas.

Nätfakturorna når vårt cirkulationssystem för fakturor snabbare, minskar antalet fel och är ett ekologiskt bättre alternativ än traditionella pappersfakturor.

Vi behandlar inte fakturor som skickas som bilaga till e-posten.

Kontaktinformation för nätfakturor:

Nätfaktureringsadress: 003702030262
Förmedlarens kod: BAWCFI22

Andra fakturor som innehåller sekretessbelagda uppgifter till nätfaktureringsadressen: 00370203026210003
Förmedlarens kod: BAWCFI22

Nätfaktureringstjänst
Om du inte har möjlighet till nätfakturering kan du tills vidare använda en nätfaktureringstjänst (Basware Supplier Portal) för att skriva och skicka nätfakturor.

Till nätfaktureringstjänsten kommer du här: portal.basware.com/open/kauniaisten_kaupunki

Användarstöd:
tfn +358 753 251 337. Öppet mån–fre kl. 8.00–17.00.

Grankulla stads köp av tjänster av privata näringsidkare

Privata näringsidkare skickar i samband med den första faktureringsgången och därefter årligen ett FöPL-intyg (intyg över företagarens pensionsförsäkring) till stadens inköpsreskontra.

Den kommunala pensionsförsäkringen omfattar i ett visst fall tjänster eller arbete som köpts av en privat näringsidkare utgående från uppdrags- eller konsultavtal. Om den privata näringsidkarens företagarverksamhet är så ringa att personen inte är skyldig att teckna en FöPL-försäkring, omfattas den köpta tjänsten av lagen om kommunala pensioner. Staden betalar den kommunala pensionsavgiften.

Mer information från Kevas cirkulär (keva.fi).

Närmare upplysningar:
per e-post ostolaskuryhma@kauniainen.fi

Kontaktuppgifter

I frågor som gäller övergång till nätfakturering kontakta

tfn 050 4111 390
e-post ostolaskuryhma@kauniainen.fi

FO nummer 0203026-2

Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen

Grankulla stad omfattas fr.o.m. 1.4.2011 av den omvända momsskyldigheten för byggtjänster. För de företag som säljer byggtjänster till Grankulla stad betyder det att företaget inte betalar moms, utan Grankulla stad gör det.

Grankulla stad är en i 8 c § 1 mom. i mervärdesskattelagen avsedd näringsidkare som säljer byggtjänster annat än tillfälligt. Det här betyder att staden måste tillämpa omvänd moms på alla byggtjänster som staden köper utanför sin egen organisation.

Faktureringspraxis ändras

Säljaren är alltid skyldig att lämna en faktura, även om köparen är skyldig att betala moms. Staden ska få en momsfri faktura för alla köp av byggtjänster oberoende av hur stora de är eller vilket av stadens verksamhetsställen som köper tjänsten. Staden ska också redovisa momsen till staten med stöd av den omvända momsskyldigheten. Det är fråga om en skatt på försäljningen som köparen redovisar till staten.

På fakturor som skickas till Grankulla stad ska finnas Grankulla stads FO-nummer 0203026-2 och uppgift om att Grankulla stad är momsskyldig.

Den omvända momsskyldigheten för byggtjänster tillämpas om tjänsten är en byggtjänst av ett visst slag (31 § 3 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen) och köparen är en näringsidkare som på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster.

Vilka byggtjänster omfattas av omvänd momsskyldighet?

Exempelvis:
mark- och grundarbeten
byggarbete
bygginstallation
slutbehandling av en byggnad
uthyrning av byggmaskiner, då man samtidigt hyr både maskinen och dess förare
byggstädning
uthyrning av arbetskraft för byggtjänster

Vilka byggtjänster omfattas inte av omvänd momsskyldighet?

Exempelvis:
montering och uppförande av maskiner och anordningar som används i produktionsverksamhet
arkitekttjänster, byggnads- och konstruktionsplanering samt övriga ingenjörstjänster och teknisk planering
uthyrning av byggmaskiner utan förare eller maskinist
renhållning av utomhusområden (vägar, flygfält, torg, parker m.m.)
transporttjänster
fastighetsskötsel

Mer information:

Mervärdesskattelagen, 30.12.1993/1501