Innan julen publicerades de senaste nationella resultaten från skolhälsoenkäten. Respondenterna var elever i årskurs 4–5, 8–9 och studerande i årskurs 1 och 2 på gymnasiet förra våren. 

Enkäten genomförs av Institutet för hälsa och välfärd. Enkäten genomförs vartannat år. 

I svaren från elever som studerar vid skolorna i Grankulla finns det glädjeämnen och saker som vi tillsammans bör uppmärksamma.  

Sammandrag om hälsoenkäten 2023

Barnen och ungdomarna i Grankulla mår bra jämfört med resultaten för hela landet och upplever att de är viktiga inom familjen och skolgemenskapen. I Grankulla har ungdomarna också möjlighet till olika fritidssysselsättningar och deltagande i hobbyverksamhet är aktivt jämfört med andra kommuner. Särskilt för pojkar har en bra dialog med föräldrarna förbättrats och är mycket högre jämfört med jämförelsekommunerna. Jämfört med den tidigare enkäten har flera oroande frågor tagit en vändning till det bättre. Användningen av nikotinprodukter och rusmedel har minskat jämfört med tidigare resultat även om användningen fortfarande är högre än i               jämförelsekommunerna. När det gäller rusmedelsanvändning har särskilt en positiv inställning till rusmedel och minderåriga som skaffar rusmedel i den egna familjekretsen väckt oro. 

Bland de nya mer oroväckande resultaten finns upplevelserna av ensamhet bland barn i lågklasserna, problem som har samband med sinnesstämningen samt minskande andelen finskspråkiga flickor i lågklasserna som rör på sig minst en timme om dagen för fjärde året i rad. Dessutom är utmaningar med internetanvändning och svårigheter med att kontrollera användningen vanligare inom den finskspråkiga utbildningen och särskilt bland flickor jämfört med jämförelsekommunerna. Det sexuella ofredandet som lågklasselever upplever har fördubblats samtidigt som sexuella trakasserier i de äldre åldersgrupper har minskat. Hotet om fysiskt våld är större i finskspråkiga skolorna. Många fenomen skiljer sig åt efter språkgrupp. 

Delaktighet i planeringen av skolärenden i lågklasserna är dock klart lägre än i andra kommuner, särskilt i de svenskspråkiga lågklasserna. Men framför allt eleverna i de svenskspråkiga lågklasserna upplevde att de har möjlighet att diskutera med en vuxen i skolan om saker som tynger dem. I Grankulla var den relativa andelen elever som upplevde att lärarna ofta är intresserade av hur de mår större än i andra kommuner. 

Hur enkäten behandlas och hur resultaten utnyttjas i Grankulla  

Skolhälsoenkätens preliminära resultat 2023 har presenterats i HYTE-arbetsgruppen i Grankulla, som också beslutade om processen för behandling av resultaten i Grankulla.  

Resultaten kommer att behandlas i olika arbetsgrupper och i skolorna under hösten 2023. I skolorna kommer man överens om de centrala åtgärderna i elevvårdsgrupperna och väljer vid varje enhet en person som ansvarig för skolhälsoenkäten för att förstärka uppföljningen av åtgärderna. Resultaten utnyttjas inom den generellt inriktade elev- och studerandevården, inom läroanstalternas välfärdsarbete, i stadens arbete med välmående och strategi, vid utveckling av verksamheten inom alla sektorer och i mångprofessionellt samarbete mellan bildningen och välfärdsområdena.