Nainen pitämässä sydäntä

Ennen joulua julkaistiin viimeisimmät valtakunnalliset kouluterveyskyselyn tulokset. Vastaajina olivat viime kevään 4.–5. luokkalaiset, 8.–9.luokkalaiset sekä 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat lukiosta.  

Kyselyä toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kysely toteutetaan parittomina vuosina.   

Kauniaisten koulussa opiskelevien oppilaiden vastauksissa on ilon aiheita sekä asioita, joihin meidän tulee yhdessä kiinnittää huomiota.  

Kyselyiden yhteenveto 2023

Kauniaislaiset lapset ja nuoret voivat kansallisella tasolla hyvin ja he kokevat olevansa tärkeä osa perhettä ja kouluyhteisöä.  Kauniaisissa löytyy myös nuorille mielekästä tekemistä ja harrastaminen on muihin kuntiin verrattuna aktiivista. Erityisesti poikien osalta hyvä keskusteluyhteys vanhempiin on parantunut ja on vertailukuntiin verrattuna reilusti suurempaa. Edelliseen mittauskertaan verrattuna moni huolta aiheuttanut asia on kääntynyt parempaan suuntaan. Nikotiinituotteiden ja päihteiden käyttö on vähentynyt edellisiin tuloksiin verrattuna, vaikka ovatkin edelleen suurempia kuin vertailukunnissa. Päihteidenkäyttöön liittyen erityistä huolta aiheuttavat myönteinen päihdekulttuuri sekä perhepiiristä saatavat päihteet alaikäisille. 

Uutena huolenaiheena nousee alakouluikäisten yksinäisyyden kokemukset, mielialaan liittyvät ongelmat sekä vähintään tunnin päivässä liikkuvien suomenkielisten alakouluikäisten tyttöjen määrän väheneminen jo neljättä vuotta peräkkäin. Lisäksi netinkäytön haasteet ja kontrolloinnin vaikeus ovat vertailukuntia yleisempää suomenkielisessä koulussa ja vielä erityisesti tytöillä. Alakoululaisten kokema seksuaalinen viestintä on kaksinkertaistunut samaan aikaan, kun seksuaalinen häirintä vanhemmissa ikäryhmissä on vähentynyt. Fyysisen väkivallan uhka on suurempaa suomenkielisissä kouluissa. Monet ilmiöt erottuvat kieliryhmittäin. 

Osallisuus kouluasioiden suunnitteluun alakoulussa on kuitenkin muita kuntia selvästi vähäisempi, erityisesti ruotsinkielisessä koulussa. Kuitenkin erityisesti ruotsinkielisessä alakoulussa koettiin, että heillä on mahdollisuus keskustella koulussa aikuisen kanssa mieltä painavista asioista. Kauniaisissa muita kuntia suhteellisesti suurempi osuus koki, että opettajat ovat usein kiinnostuneita siitä, mitä heille kuuluu. 

Kyselyn käsittely ja tulosten hyödyntäminen Kauniaisissa 

Kouluterveyskyselyn 2023 alustavat tulokset on esitelty Kauniaisten HYTE-työryhmässä, jossa sovittiin tulosten käsittelyprosessi Kauniaisissa. Tuloksia tullaan käsittelemään syksyn 2023 aikana eri työryhmissä ja kouluissa, joissa yhteisöllisissä oppilashuoltoryhmissä sovitaan keskeisistä toimenpiteistä ja valitaan joka yksikössä Kouluterveyskysely-vastaavan vahvistamaan toimenpiteiden seurantaa. Tuloksia hyödynnetään oppilaitosten hyvinvointityössä ja yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä sekä kaupungin hyvinvointi- ja strategiatyössä, toiminnan kehittämisessä kaikilla toimialoilla ja monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen sekä hyvinvointialueiden kanssa.