Barns händer tillsammans.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas både på svenska i Granhultsskolan och på finska i Mäntymäki skolan.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet är frivillig och avgiftsbelagd verksamhet av klubbkaraktär utanför skoldagen. Alla skolans elever i årskurs 1 och 2 och också elever som har en beslut om särskilt stöd kan delta.

Servicen ordnas under skolans läsår på skolans arbetsdagar. Verksamhet ordnas inte på skoldagar som infaller på lördag, under skolans lovtider eller under de enskilda fortbildningsdagarna för skolans personal.

I morgon- och eftermiddagsverksamheten kan barn till exempel gå ut, göra läxor, spela, leka, vila, göra konst, läsa och träna sociala kunskaper.

Du hittar information om morgon- och eftermiddagsverksamheten på denna sida. Om du fortfarande har frågor, kan du kontakta rektorerna eller koordinator för eftermiddagsverksamheten, Maija Tiainen.

Kontakta oss

Maija Tiainen

Bildningssektorns planerare

Koordinator av Granimodellen och eftermiddagsverksamheten

Organisation
Bildning

Morgonverksamhet

Den svenskspråkiga morgonverksamheten ordnas i Granhultsskolan från 7.30 tills elevens skoldag börjar.

Morgonverksamhet kostar 30,00e/månad i läsåret 2024–2025.

Eftermiddagsverksamhet

Den svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten ordnas i Granhultsskolan vanligtvis mellan 12.00-17.00 efter elevens skoldag är över.

Mellanmål serveras åt de barn som deltar i eftermiddagsverksamheten.

Avgifter i läsåret 2024–2025.

Avgifter som tas ut för verksamheten:

Klientavgift Service
80,00 euro/månad tre dagar i veckan, 5h/dag (till 17.00)
110,00 euro/månadfem dagar i veckan, 4h/dag (till 16.00)
130,00 euro/månad fem dagar i veckan, 5h/dag (till 17.00)

Staden debiterar föräldrarna månatligen. Principer som följs i debiteringen: 

 • Avgift tas ut för alla månader då barnet deltar i eftermiddagsverksamheten. 
 • Om eftermiddagsverksamheten erbjuds under en kalendermånad mindre en 10 dagar, tas bara hälften av avgiften ut.
 • Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande mer än 10 dagar under en kalendermånad, tas hälften av avgiften ut. Om frånvaron på grund av sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen avgift ut. 
 • Deltar barnet inte i verksamheten på grund av någon annan orsak, beaktas endast frånvaro för en hel kalendermånad och hälften av månadsavgiften debiteras. 
 • Om ett barn som anmälts till verksamheten i början av läsåret uteblir helt mitt under året (föräldrarna säger upp avtalet om eftermiddagsverksamhet), tas full klientavgift ut till slutet av den månad som följer på uppsägningsmånaden. Med undantag för ändringar som görs före slutet av september, där uppsägningen träder i kraft från början av följande månad om kunden så önskar. Så, till exempel, en uppsägning som görs den 15 september kommer att träda i kraft den 1 oktober.
 • Om föräldrarna mitt under verksamhetsåret vill ändra längden på eftermiddagsverksamheten: 
  • från 5 dagar till 3 dagar : gäller ovannämnda villkor som vid uppsägning av avtalet om eftermiddagsverksamhet. 
  • från 3 dagar till 5 dagar: ändringen kan träda i kraft efter den följande hela kalendermånaden. Till exempel: anmälning 15.9. -> Barn kan börja i verksamheten 1.11.  
  • Med undantag för ändringar som görs före slutet av september, där ändringen träder i kraft från början av följande månad om kunden så önskar. Om en ändring till exempel görs den 15 augusti kommer den att träda i kraft den 1 september.

Anmälning om ändringar bör göras till koordinator Maija Tiainen.  

Avgiftslättnader

Om barnets föräldrar är berättigade till avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse på det sätt som framgår av lagen om klientavgifter, kan nedsättningen eller befrielsen beviljas för viss tid. Ansökningar om nedsättning eller befrielse skickas till Maija Tiainen.

Ansökan om plats i eftermiddagsverksamhet läsår 2024-2025

Platsen i morgon- och eftermiddagsverksamhet söks från staden. Syftet är att ordna en plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten för alla sökande i årskurs 1 och 2 och för elever som har en beslut om särkskilt stöd.

Den egentliga ansökningstiden till verksamheten för läsår 2024–2025 är 1.–14.5.2024. Ansökning sker i Wilma under rubriket “Ansökningar och beslut”.

Beslut om plats för morgon- och eftermiddagsverksamhet ges av utbildningssektorn under maj-juni och kan ses i Wilma eller skickas hem per post om så önskas.

Om ansökan för morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet görs efter den 14.5. måste vårdnadshavaren fylla i ansökningsblanketten nedan och lämna in den till koordinatorn för eftermiddagsverksamheten Maija Tiainen på stadshuset. Då kan barnet börja på eftermiddagsverksamheten först efter nästa hela kalendermånad. Till exempel, om barnet anmäls till eftermiddagsverksamheten den 15.9.2024, kan han/hon börja på eftermiddagsverksamheten den 1.11.2024.