Barns händer tillsammans.

Verksamhetsställe

Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas under läsåret 2019-2020 i Granhultsskolan (adress Elevhemsvägen 23).

Principer för ordnande av eftermiddagsverksamhet

Service

Eftermiddagsverksamhet för skolelever är ledd mångsidig verksamhet av klubbkaraktär utanför skoldagen. Mellanmål serveras åt de barn som deltar i verksamheten.

I Grankulla ordnar staden verksamhet för elever i årskurs 1 och 2 inom den grundläggande utbildningen. Servicen ordnas under skolans läsår på skolans arbetsdagar. Verksamhet ordnas inte på skoldagar som infaller på lördag, under skolans lovtider eller under de enskilda fortbildningsdagarna som serviceproducenten ordnar för sin personal.

Serviceproducent

Den svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran beslutade 4.2.2014 om principerna för produktionen av eftermiddagsverksamheten från 1.8.2014. Serviceproducent fr.o.m. 1.8.2018 är H & S International School Oy. Avtalsperioden är 1.8.2018 – 31.7.2021 (+1+1 optionsår).

För H & S International School Oy:s verksamhet svarar Henna Stojanov, e-post fornamn.efternamn@hsis.fi, telefon 040 561 1015. 

Ansökan om plats i eftermiddagsverksamhet

Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet görs hos staden. Ansökningsblanketter fås på Granhultsskolans webbplats. Ansökan ska lämnas till skolsekreterare: marie-louise.erhama@kauniainen.fi eller u.a. Granhultsskolan, Elevhemsvägen 23, 02700 Grankulla. 

Staden behandlar ansökningarna varje vår under separat meddelade tider. Enskilda ansökningar behandlas också under verksamhetsåret. Syftet är att ordna en plats i morgon- och eftermiddagsverksamheten för alla sökande i årskurs 1 och 2.

Avgifter

Avgifter som tas ut för verksamheten fr.o.m. 1.8.2019:

Klientavgift Service
80,00 euro/månad tre dagar i veckan, 5h/dag
100,00 euro/månadfem dagar i veckan, 4h/dag 
120,00 euro/månad fem dagar i veckan, 5h/dag 

H & S International School Oy debiterar föräldrarna månatligen. Principer som följs i debiteringen: 

  • Avgift tas ut för alla månader då barnet deltar i eftermiddagsverksamheten. 
  • Om barnet deltar högst 10 dagar per månad i eftermiddagsverksamheten, tas bara hälften av avgiften ut.
  • Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande mer än 10 dagar under en kalendermånad, tas hälften av avgiften ut. Om frånvaron på grund av sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen avgift ut. 
  • Deltar barnet inte i verksamheten på grund av någon annan orsak, beaktas endast frånvaro för en hel kalendermånad och hälften av månadsavgiften debiteras. 
  • Om ett barn som anmälts till verksamheten i början av läsåret uteblir helt mitt under året (föräldrarna säger upp avtalet om eftermiddagsverksamhet), tas full klientavgift ut till slutet av den månad som följer på uppsägningsmånaden.
  • Om föräldrarna mitt under verksamhetsåret vill ändra längden på eftermiddagsverksamheten:  från 5 dagar till 3 dagar : gäller ovannämnda villkor som vid uppsägning av avtalet om eftermiddagsverksamhet. 
  • från 3 dagar till 5 dagar: ändringen kan träda i kraft genast eller vid början av följande månad med serviceproducentens samtycke. 
  • Anmälning om ändring bör göras till serviceproducenten.  

Om barnets föräldrar är berättigade till avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse på det sätt som framgår av lagen om klientavgifter, kan nedsättningen eller befrielsen beviljas för viss tid. Ansökningar om nedsättning eller befrielse skickas till undervisningschefen.